ကာမဆိုင္ရာ ႐ိုစကားအခ်ဳိ႕ [၄] {၁၈ႏွစ္ ေအာက္မၾကည့္ရ}

[acxp_adult_confirm]

ဗဟုသုတအေနနဲ႔သာ ဖတ္႐ႈရန္၊ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္လံုးဝမပါ။

Kessú Córom or Lofzó

[Nabalek fuwainórlá Nicót]

Ajja ajja fuain = သားသမီး နီးကပ္ေမြးျခင္း။

Appuá= အနမ္း။

Al = ဒစ္ဖူးမွ်ား။

Álda = သားဥႁပြန္။

Anda = သားဥ။

Baccaddani= သားအိမ္။

Bal = အဂၤါတဝိုက္ေပါက္ေသာ အေမြး။

Banádon= သင္းခြပ္သည္။

Becára = အရွက္မ့ဲဲ့ ေျပာဆိုတတ္သူ။

Biili = မီးဖြားၿပီး အမ်ိဳးသမီး။

Biyon = ေမြးဖြားသည္။

Boda= က်ားအဂၤါ။

Bormaic = ကာမ႐ူး။

Ceñth = က်ားအဂၤါ။

Cóm = ကိုယ္ဝန္။

Córom gaa = အရွက္အဂၤါ။

Cúla = ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္း။

Cúna = မိန္းမကိုယ္။

Cúnarsou = က်ားအဂၤါ။

Doñr óiye = အပ်ဳိဝင္။

Dud = ႏို႔အံု။

Dudór bath = ႏို႔သီးေခါင္း။

Façi= မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္း။

Faní báñger = ေရၾကည္ဆငး္။

Fecábor rasta = ဆီးလမ္းေၾကာင္း။

Feth baijjé = ကိုယ္ဝန္ေဆာင္။

Fodana = ကြန္ဒံု။

Foijjé = ၿပီးသည္။

Foñri = စအို။

Fun = ဖင္။

Fun galon = မသိတသိ ဝမ္းသြားျခင္း။

Fun marer = ဖင္မွဆက္ဆံ။

Fúl = အေျမႇးျပား။

Fúlaiya boda = ေမြးရာပါ အေရျပားျဖတ္ျပီးသား လိင္တံ။

Fúl dikké = မိန္းကေလး အပ်ဳိဝင္သည္။

Fúlgor = သားအိမ္ဝ။

Girá duré = သားဆက္ျခင္း။

Gorbó = သေႏၶပါ။ သေႏၶသား။

Gor teillé = အဓမၼလိင္ဆက္ဆံသည္။

Gusól óiyyé = ရာသီဆင္းသည္။

Gúu = မစင္။ က်င္ႀကီး။

Hámbistor = သံဝါသေမထုန္။

Hámil = သေႏၶတည္ျခင္း။

Háñgki = ျပည့္တန္ဆာ။

Hár = ဆက္ဆံ

Hát marer = တစ္ကိုယ္ေတာ္ လိင္ဆက္ဆံသည္။

Héñra = ေယာနိ။ ေမြးလမ္းေၾကာင္း။

Hop = သုတ္ရည္။

Hof faní = အရည္ၾကည္။

Hop uitthé = ကာမစိတ္ ထၾကြသည္။

Hoppua fuk = သုတ္ေကာင္။

Kún = ရာသီေသြး။

Kúnzari = ပံုမမွန္ ေသြးဆင္းျခင္း။

Lali = ေဝွးေစ့။

Laiñgga = ခ်စ္သူ။

Liñg = လိင္ေစ့။

Loth doun = ထိုးသြင္းထားသည္။

Magi = ျပည္တန္ဆာမ။

Maigga = ျပည္တန္ဆာေခါင္း။

Mañggula = တင္ပါးဆံု။

Mona = မိန္းမကိုယ္။

Mol góth = စအို။

Musómmani = လိင္တံ အေရျပားျဖတ္ျခင္း။

Mut = က်င္ငယ္။

Raza keñc = ေပါင္ၾကားေပါက္သည့္ အေမႊး။

Suda = လိုးသည္။

Sudani = ဖာသည္မ။

Suñwón = စုတ္သည္။

Súwari = လိင္တံ ထိပ္ဖူး။

Táraya = လိင္တံ မာေၾကာတင္းေသာ။

Thúwa/Zúñwá = သားဥေလွာင္အိမ္။

Tola = မိန္းမ အရွက္အဂၤါ။

Zol = အခ်င္း။

Zovuk = အပ်ဳိစင္။

 

———–******————-