Oti Salák ór Golat Dori

otisalak
Drawing By RK.

Oti salák or Gola dori

Ek farat mazé sair guá fua táito. Tará tajuippia kissá okkol banat mahér accíl. Ek din farar baarkulé saráñ-górot musafer uggúa ziraiyyé dé yían tará kiyal goijjé. Ar baicádar guá yé gomgom hor suor ó finné. Fua sair ó wáttú musáferór hoor or uore sug foijjé. Tar hoor gún oré fókkorai gorí loi féltó mon óiye. Toi, tará baicádar ór hañsé asté asté zai oré hotá battara hoor. Buot hotun baáde, entu ugguá fua ye hoor dé, “añrá ugguá kálai. Añrá fotti zon e ekkán ekkán anhóni kissá hoiyúm. Ze neki kessá gán oré obiccác goré, íte kissá hoiyár gulam bona fori boú. ” Zehon éhotár uore baicádar e razi oilo, fua sairó wá ek zone ar ekzon or mikká sai hañcér. Thareddé íte doñr ugguá bekub. Baicádar e taajuppia unhoni hotá hoifaribodé yián tará nó tharé. Ossé íbaye hoi faille yó, ibar kissá ré biccáic goijjé bolí hoi bou. Arek dakottú, tará yian acá gorí taikke dé ki boli hoilé,  tarár kissá een tajubi oibodé taaké baicádar e biccáic gorá fori bou de yían fourái cubá goríbou. Soi hoito sailé, tará honó baicádar oré gulam banai tóu saárdé nó, bólké, baicádar ór hoor suor gún loi bollá saardé. Baicádar oré kissát mazé hórai gulam banai faille, manúic baade tar hoor gún ó itarár óizaiboi. Fua sairó wá farat zai ugguá hañzi matai ainné. Taaké, tarár zibbator faisela difare fán.

Foilá fua wá yé tar anuhí kissá howa cúru goijjé. “Mui mor maar feçot accílúm dé yá mamma ye babaré gorór muúntú asé dé gas óttún hodún borói síri aní dibollá hoiyé. Mogor, Baba ye gas bicí usol, urí nofaríbo boli juwab diyé.

Mamma ye mor baiyain ókkol oré yó hoiyé, mogor tará ye yó éndillá juwab diyé. Mui ar mamma ré hodún boroir lá ocántí oiyé de yián saitó mone nohoor. Toi, añí sossorai neali gas baai urilám. Añí borói kessú fari óre mor bazut mazé berái loilám. Baáde, añi baju beráiyá borói gún uolat ejjóm. Toí baáde, mammar feçot abar góillom mói. Yóñt mazé kengorí borói accé dé yían honíkka yé ót noofa. Mogor, mamma ye borói hái faijjé. Zehón mamma hái baade borói aró bicí taáigiyói, gorór ar baarór manúic okkól oré háñttuá háñttuá borói diyé. Baade yó ere aró borói táigiyogói. Mamma ye baki borói biggún oré duwar or muúntú thal mari ejjé. Tuáñrá hoi faroné, boróir thal ollá rastát tú gorór duwar dahá nozar!” __ Foilá fua wá yé baicádar ór mugór íkka saar. Honó andicá gorér né saar. Mogor baicádar e holla lari óre kissá gán biccáic giyé dé yián hoiló. Fua baki tinnwá yó holla lari ló.

Ebela dusará fua wár háin foijjé. Te hoor, “Zehón aññí a cáptá yá óilam, aññí bonot mazé sáir goittó gilám. Ére ugguá fuwana tetói borái yá doñr tetoi gas dekilám. Añár tú yó bicí búk laiggé. Aññí toratori tetói gas ot urílám. Zehon aññí feth bóri tetói háilám, añártú bicí gúm aigiyói. Aññí lami ar nofarír. Etolla, anñí farat zái óre ekkán háththá ainnóm. Háththa gan óre gas loi lagai diyom. Toi ená anñí háththá baai lami failam de. Farat mazé háththá faiyí dé yián bicí báiggór hotá, noilé, aññártú ajó fojjontó é gasór uore tái zagoi foitto.”____ Dusára fua wá yé yó baicádar or íkká sailo. Baicádar e holla lari oré biccáic giyé boli hoiyé. Baki fua tinuwá ye yó holla lari ló.

Tesára fua wá ye yó kissá cúru goijjé. Hordé: “Ze ottót mor boic ek bosór óiye, Aññí ugguá hórguic duñrailam. Mone mone taari horguic boli. Íba duñri zoñlot goille goi. Zehón aññí amburi oré zoñlot gólilam, dekirdé ugguá zondul bak. Bakgia yé aágorí táikké. Maaní moré háifeltó mon óiyé. Mui etuunót inkar gorát cúru. Yián bicí na insáfi,  aññí honó bak tuwaidde nou, bolké aññi horguic tuwaidde. Mogor horguic e mor hotá nofúnér. Gal oré aagori mor dáke aiyér. Toi, mor bañ hát e uoror gal saba ré dóri fellóm. Den hát e ar ek dák oré dorí oré ugguá jártka maijjóm. Ek jártka ye bak guá duiyán óigiyé gói. Baáde dorforái dorforái mori giyói.” ___tesara fua waye yó baicádar or uzu sailo. Baicádar e yó kissá gán biccáic giyé boli holla lari ló. Baki fua tini zone yó holla lariló.

Soura fua wá yé yó tar kissá boyan gorér: “Gelde bosór aññí no ekkán loi mas saito giílám. Mogor ére ugguá mas óddó dóri noó farí. Mui oinni zailla ókkol óttún ó fusár loi sailám. Tará ugguá oddó mas dóri noó faré. Toi, doriyar tolat ki óiyedé yían saibar faisala gorílám. Ehón aññí noor uottún fól mari dhub marilám. Tin din baade aññí doriyar tola loot faiyí. Aññí tuwai tai saiyi dé ére loot failám de,  ugguá murafán mas e oinno mas beggún háifelár. Toi, aññí mas gúa ré ekku gúcat mari félilam. E ottót mottú yó bicí búk laiggé. Etollá mui mas guá ré yíañt hái bolla faisala goijjí. Toi, mui ére oin dórailám, baade mas guá séki oré ek boirát háifeláilam. Baade aññí wafes baci urí gilam. Aññár noo gán ó ode ode failam. Aññí doriyar tolat sófor ót zoon or dara honó kessú nuksan noó.”___ Fua sairó zon e baicá dar or íkka acá gorí saar, honó obiccáic lagené. Baicádar gua yé ase ase holla lari kissá gan biccáic goijjé de yían hoiyé. Fua tinu wá yeyó holla lari dahaiyé.

 

Ebela baicádar gua yé tar kissá boyan gorér ki: “ Ho ek bosór age mortú ekkán fúñtar ketí accíl. Ere fuñta gas ugguá beniyomor doñr. Gasór roñg ó fuit fuitha lal. Bout maic fán íbat tú dhéil fata noó nelé.  Fisé zai sairgúa dhéla niollé. Dhéla gún ót honó fata nái, mogor gula doijje. Mui gula sairó wá síri felaiyóm. Zehon fuñta niolai bollá harilám, fotti gulattú ugguá ugguá juwan fua neoli accé. Zettót tará mor fúñta ketír fúñta gasor gular tú neoli accé, tará kanuni mor gulam bonigiyói. Baade mui tará ré két ót ham gorát ditum. Mogor, tara gaillá manuic hísafé, hoek cápta r age tará dái giyé goi. Tará dái baade lotí mui guñra deccót zaga zaga sófor gorí tuwat así. Yaa ána tará ré loot failám dé. O juwan ol, tuáñra yian betór zano de ki, tuáñra mor áñzi giyógoi dé gulam. Ehon mor fúañre ketít aiyó sái.”_____

Ya, juwan fua sairó zóne corme matá óddo zúfai feláiyé. Matá keén lara foredde óddo báfi kul nofar. Ossé tará kissá gán biccáic giyé bolí hoilé tará baicádar ór gulam de yían kobul goijjé fán óibou. Ossé tará kissá gán biccáic noó goré hoilé yó, zibbat or wada mozin baicádar ór gulam bona forer. Hañzi ye tinbar fojjonto kissá gán biccáic giyé né noóza fusár loiyé. Mogor fua sairó wá yé honó lorsor sára suk gún hémmikká oi taikke. Toi, hañzi ye baicádar zitté hoi fúnai diyé. Mogor baicádar guá bicí rahámdil ola. Baicádar e hoórdé tuáñrá mor gulam de étolla tuáñrár hoor suor or malik ó aññí. Tuáñrár hoor gún kúli moré do. Toilé aññí tuáñráré azad gorídiyum.

Fuá siro wá yó hoor gún kúlidi óre sérendar óiyé. Baadé baicádar guá yé hoor gún handór uore loi gelgói. Oti salaák okkol oré baicádar or kissá yé ziti féille.

 

Lekóyá: Kuwáiccorjjá

Lobzór Maáni

anuhí      = Taajibpia. Oinofaré dé én.

baicádar = musáfer

bonot      = murát

Ebela      = ehon

hañzi      = faisela goroya

jártka      = zakká maron.

mahér     = espert

sáir          = beron.

saráñgor =  zirani hola

Soura      = sair lomboror

👑Cíñgo yá arde Hórguiccá👑

IMG_20180902_195650

👑Cíñgo yá arde Hórguiccá👑

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Ek bon ot uggú bicí datal cíñgo accíl. Foittó din becá bicí murár januwar ókkol mari mari háito. Oinno baki januwar ókkol e cíñgor zalemi ré bicí dhoraitó. Cíñgor zulúm barí bari zar, murár januwar okkol e honó zuu no dekér.

Tará uggúa mocuara gorí cíñgo yá ré hordé, “Añárá toré fotti ottót ugguá ugguá januwar diyum. Toi een gorí ar añáraré luksan nogoríc.”

Cíngoyó razi óiyé. Toi hordé, “Monot raikkó! Tuañrá e wada báñgile tuáñraré ekkubare fúrai félaim.”

Édin lóti cíñgor hánar óttot adár ísafe januwar ugguá ugguá házer oitó.

Ekdin ugguár hórgúiccár háinnót foijjé. Ciñgor Hánar thaimó ói giyói mogor te ajó nó foóñsé. Mogor cíñgo bicí gorom óizar gói. Thaim taim biti baade hórguicc fooñisé.

Toi, cíñgo ye guiccá gorí fusar goreddé, “Etuun kiyollá deri goijjós?”

“Aññí aruggúa Cìñgottú ári ari  luwai luwai aafojjé dé étolla deri óiye dé. Aró cíñgo íbayé hoordé, íba bólé bonor Raza. Étolla aññí dhorailám de.” hoi horguiccá ye juwab diyé.

“E bon or cúde ugguá raza oildé íba aññí! Añáré é cíñgo íbar ére loiza,  aññí ítaré mari félim.” bóuli cíñgo yé hóguic oré hoiyyé.

“Tuáñre cíñgo íba táke de zaga daháidi faille anñrtú bicí kúci lagibou. ”

Hórguiccá ye cíñgo ré murár mazór ugguá furan cíl kuwat mazé loigiyé. Kuwa wá bicí mur. Ebbe tolat mazé faní asé. Hórguiccá ye cíñgo ré hoorddé, “Uu saawá! Cíñgo íba tolat mazé táke de erí.”

Zehón cíñgo yé kuwat sailo,

Te tar muk óre fanír bútore deker.

Te íba oinno ugguá cíñgo bouli taarjjé. Ek fúçi óddo no báfi te cíñgo íbaré mari bóllá kuwat záb maijjé. Mogor, ar honó otté te kuwattú urí aai nófare.

Bon ore januwar begguné Hórguiccá r saláki sail or dara bicí kúci óiye.

<_______________________________________>

TIN HOÓR HOTÁ

 

💰 Tin Hoór Hotá 💰  [Rohingya Zubanor Kissá]

Lekóya 📜 Kuwaiccóijjá|

Agor zobanat fara ekkánot mazé beça beri górwala táito. Bera góror murobbi yé buo fuwain hába, solafirar hám ókkol loi boli kélat foronor daara honó elóm cíki nófaré. Beri yó éndoilla elom sára. Taráttú fuwa uggúa yó asé. Ekan din beriye hoordé,

“O Futíyar bab, hoekdin baade fua fonnar laikká oibo. Musolmani yó gorá foribóu. Indé malfani tiyañfoicá no tákilé faribáneyá.

Ya aññárattú mal cómbótti hoòi niyúri feñrai bólla óddo nái. Toilé, baáre zai foicá hámailé gom noóibiné! Endilla gór fakdidi táile keén óibo.”

“Gom hoiyós béri, sái ená’

Bera yó berir hotá ré no buli nófaré. Hotádé sooi. Étolla tani kéñsí nohái tohái zoma goijiil dé tiyáñ gún goni saárdé tiyáñ tin cót faiyé.

“Inn basai usai zoma goijjidé tiyañ tin cót loi boidecót zai elóm cíki torki óibar rasta tuagói foribó. Tík asé…futíyar maa, zomór goi duwa goríc”

“Aww…Zooná…zo, cúndor gorí táikkó”

Enné goror murobbi bera Niricá Halu yé beri fuwain loi sìra noóito mone hoordé óileyó síra oi aigilo gói.

Ek farattú ekfara,

Ek coórottú arek coór.

Ze fara ze coorót foóñsé é fara coórot mazé ek feth orlá ziyánfa íyan gorí gorí gortu ainníldé tiyañ gúnoré kintu cúndor gorí soóñlí raikké.

“Iññ…enót tákile, elóm ó nofaim, dóno nofaim, cúde bosór gún haçi zaibogóidé. No háribou. Honó ekkán doró gori fáisela luwa foribó.”

Niriccá Halu ye gaga boi cúndor gorí báiffe.

“Aw! Elóm lagilé elómdár or hañsé zaforibo dé éri. Eenóile, ehón Buddí Mullok saab or hañsé zaiyum. Moré elóm cíkai bóllá aros gorá foribó.”

Bicí doró gorí loiyédé fáisela ganlói Niriccá Halu ye Kuwáiccóror Buddi Mulluk elomdáror hañsé fooiñsé gói. Foñsí óre Niriccá Halu ye tar ounó moksut oré buzáiyé. Buddí Mulluk sáb e taré cúndor gorí sailo.

“Inn, bocódé… elóm foríbár hal bárai giyói. Ya foicá hamaibár halot fooinssé gái. Ah… elóm sára hamani kengorí torki óibo. Zen óibo ouk, zehón elom cíki tó accé, naraz goillé gom no óibo. Elóm cíkailé yó oinno zonor dillá cúruttú loti cíkai nofaríbo. Hom októt toraturi cíki farede torika loi cíkailé háribodé.”

Endilla endilla Buddi Mulluk e báfi oré…

“E Niriccá Halu…, tui de elóm cíki tó accós, bála hotá. Aññré hát dhali dibollá tiyañ foiccá hoduún ainnós.”

Jii, huzúr, morttú górot zañkessú zoma accíl iín beggúlun gortu loi ainnóm. Muth tin cót asé zé.”

“Tik asé, é tor tiyañ tincót loi borabor óde hotá tin hoón cíkai dítum. Keen hoos! Razi nóné?”

Ek hoor hotát ekcót diya foille, Niriccá Halu hamahá sugtug doñr goijjé. Mogor nizor moksút fura goríbollá tin cót dam dor ot razi óiye.

“En óilé, cúrur ek hoór cík. Cúndor gorí monot rakíc. Foilá gán…

1. Biyúñcór doil no zaic gúm. De ek cót dam ottún.

“Jii , húzur. Biyúñcór doil no zaic gúm. Biyúñcór doil no zaic gúm. Jii yaad óiye zé. Lo zé tuáñr hát dháli tiyáñ ek cót.”

“Toilé, ar ekkán cík…monot rakíc”

2. Foir gáñrot mancór fúañti no duic gaa. De hát dhali ek cót tiyáñ.”

“Óize…oze húzur”

Niriccá Halu ye dusára hoor Foir gáñrot mancór fúañti no duic gaa ré foorái nozafán forí forí tiyañ ar ek cót hát dháli diyé.

“Tik asé, ebbe ahéri hoor gán oildé,

3. No saái nositi gorón maná. De hát dhalí ek cót tiyáñ.”

“oize…oize húzur”

Niriccá Halu ye tin lombóror hoor No saái nositi gorón maná.  No saái nositi gorón maná. ré zofi zofi tar tú basi accíl dé tiyañ ek cót ó hát dhali defeillé. Yíar baade húzur ottún wafes zaibar ezin maggé.”

“Aw…za saná. Zaza. Aññí ehón cíkaiyí dé hoór gún oré noforáfán monot rakic. Hoór mozin solic. Incaá Allah, tor zindegi bodoli zaibogói.”

“Oi zé, huzúr” hoói ustat óre salam dua gorí kuwáiccór óttú baicá diyé. Zaite zaite rastar mudat fooñsé. Beil ó gólon golón óiyé.

Farat foóñsíté yó hoddúr asé. Hañsé míkká furan saráñg gór ekkánót zai duillá suilla caçál gán oré záñri oré gúm zaibar bondubos goijjé. Horor gaththí wá ré cítan di neiththé.

Din tíya añri oré teñg teñg fúli giyói dé ére fith félaibár zaga zehón faiyé ekúti gúm zaibollá niyot goreddé súlat Buddi Mulluk huzur e cíkail dé hotá tin hoór óttú foila hoór gán súñt gorí monot uiththé.

“Biyúñcór doil no zaic gúm. Biyúñcór doil no zaic gúm.”

Hotá yiánóllá bóli Niriccá Halu yé sugót gúm aiyér fán fán gorí húñc or sáñté gúm giyé.

Adá rait zehón óiyé, rakkóccáni uggúa manúic hái bollá saráñg górot uiththé gái. Hámicá saráñg gór yiáñót tákedé musáfér ókkól oré rakkóccáni ibá yé hái felé mari félé. Yayó hána millé dé ere Nirricá Halu ré háito sáar dé súlat hawa hawa gum zai taikké de Nirricá Halu ye asté gorí goijjai urí rakkóccáni ré félai sibi doijjé. Hát dui níyán oré fis morái thúni uggúa loi bainné. Baade sijja gasór fálda loi marar cúru goijjé. rakkóccáni yó een foththon honó din nóhá. rakkóccáni yé cói nofarí becá bicí maf saár.

“Aññár foran nán bokcíc goro. Aññár foran nán bokcíc goró.”

 

“Horé maf soórdé. Mancór foran marité ekfúra nobáfós. Aijja tor foran or ure accé bar maf soor dé. Honó maf nái, toré ekku bare baijaite baijaite marifélim dé…háramzada.”

 

“Aññáré maf gori dé moniccó. Aññáré maf goridé. Tui Aññáré maf gorí dilé toré aññí hodun mal diyum. Aññártú cúna hodún asé. Iín difélim.”

 

“een óilé ehón de. Toi eri diyum de.”

rakkóccáni ye íbar gattíttú dui-tin bissá loti óibodé cúna gun oré nelai diyé.

 

Niriccá Halu ye rakkóccáni ré ar honó mancóre nozai bollá wada ahát gorái eri diyé. rakkóccáni yó dhore atalí fatali daigiyé.

Niriccá Halu yó eduun cúná háaf ot oddó noo dekedé étolla kúciyé fózoe fáre fan gúm zai nófaré. Tar ustat or ó becá bicí cúkuriya ada gorér.

Biinná te cúna gun cúndor gori soóñli loi áñra diyé. Aite aite ekkán hál hañsát fooiñsé gái. Gáñçót mazé manúic ókkolé záppurai zappúrai gaa dúwer dé dekí tar túyó gaa dúito mon foijjé. Étunót ustat or dusára hoor monot foijjé.

“Foir gáñrot mancór fúañti no dúic gaa. Foir gáñrot mancór fúañti no dúic gaa.”

Huzur ór e hotá yián manilé yó honó ekkán fáida taibo hoi báfi, mancé gaadúwer dé gáñrot gaá no dúi, hálor uormikká zai síra gorí gaa dúito laimmé. Gaa dúi oré tora turi horsuor bodoli gorot foñsíbár niyote goumari áñri aigiyé gói.  Buot hoddúr aibaade cúnar monot uiththé. Saarde cúna gaththi gaadúiyé dé yíañt félai aigiyoi. Matát hát diyé. Ze foñt bai accé, é foñt bái duñri duñri gaa dúiyé dé yíáñt zai saar dé cúnár buna wá óde óde táigiyoi.

“Húzur e cíkaiyé dé elóm gún dé bicí hazor nóneya. Becá bicí cúkuriya. ”

hoi hoi te ofúrani cúkuriya ada gorér. Górot hára fooñsi bollá bacá diyé. Áñirte áñrité góror gírar butóré fooñsé gái.

Ottó yó rait óiyé.

Niriccá Halu ye beriré cúnar gaththi ré dahái óre mirá hotá hoibóllá górot góille gói. Deker dé bicí ocár nozara, te tháral háiya mikká óigiyé.  Guiccá yé vuk fárizar. Íte kidikkédé boli hoilé, “tar berir dákkottú sara fua ugguá neri taáijjé.”

“Háiré…mui górot noaccíllám dé halot laiñga gólat dé. Mouka loi zok gorér de. E bar daháim. Ekzon ó forane no rakím. Ekku bare mari félaim.”

Een hoi duñri baaré neoli cíyañ bañcór guijjali ekkán loi aité tar kíyalot ustat or ahéri hoor gán monot foijjé.

“No saái nositi gorón maná. No saái nositi gorón maná.”

Hotá iyan óre cúndor gorí baiffe. Guiccáré homai yé. Te asté asté hamrár yíañt abar giyé. Manúicuár muk saifarefán ikká uikka hát di saiyé. Saardé ibá ítar fua.

“O Allah … aijja hottór hosuri oizaitoi yá. Aijja aññí nosai nositi matar uottún boli mor zindegi de ebbe hálak oi zaitoiyá. Allahr hañsé touwá gora foribóu. ”

“Huzúror hotá hondilla kimoti ya. E elóm e moré cúde maldár banaiyé dé noó, mor zibon ó basaiyé. ” hoi te cúkuriya ada goijjé.

Te górottu hamaitó zarde ottót fuwa 13 bosórjjá. Te boidecót 3-4 bosór accíl. Toilé, fuwa ki sara hoiñsa no oné! Étollá te hótat sinnófadé.

Yarbaade tara gór wala tiní zon honó tiyañ foicár obáb sára faarot gorí kúci háñcír sáñte zibon hairthé.……

 

Hótom

Lekóya_ Kuwáiccórjjá

[3/4/2018]