Icára [Pronoun]

20191219_222403

 

Rohingya bácar Icára

“Nam or bodolat aiyé dé lobzo okkól oré Icára boli hó.”

Icára boodillá asé. Iin kiki hoilé,

<< Hoiya [First Person] >>

1. Añí = I

2. Añára = We

<< Hazir [Second Person] >>

3. Tuñí = You (also Oñne ,Tui )

4. Tuáñra = You (all)

<< Gaib [Third Person] >>

5. Ite = He (also Íte, Ibá, Íba ,Te,Taáñi )

6. Ibá = She (also Íba)

7. Tará = They (also Ítara )

<< Ciz [Non-person] >>

8. Yián = It (also Yían)

9. Iín = these (also Íin)

10. Uún = these (also Úun) – also used for person & animal

11. Uúin = those (also Úuin)

Oinno [Others]

12. Uite = that person (also Úite)

13. Uitará = those people (also Úitara)

14. Uibá = these person (also Úiba)

 

Oti Salák ór Golat Dori

otisalak
Drawing By RK.

Oti salák or Gola dori

Ek farat mazé sair guá fua táito. Tará tajuippia kissá okkol banat mahér accíl. Ek din farar baarkulé saráñ-górot musafer uggúa ziraiyyé dé yían tará kiyal goijjé. Ar baicádar guá yé gomgom hor suor ó finné. Fua sair ó wáttú musáferór hoor or uore sug foijjé. Tar hoor gún oré fókkorai gorí loi féltó mon óiye. Toi, tará baicádar ór hañsé asté asté zai oré hotá battara hoor. Buot hotun baáde, entu ugguá fua ye hoor dé, “añrá ugguá kálai. Añrá fotti zon e ekkán ekkán anhóni kissá hoiyúm. Ze neki kessá gán oré obiccác goré, íte kissá hoiyár gulam bona fori boú. ” Zehon éhotár uore baicádar e razi oilo, fua sairó wá ek zone ar ekzon or mikká sai hañcér. Thareddé íte doñr ugguá bekub. Baicádar e taajuppia unhoni hotá hoifaribodé yián tará nó tharé. Ossé íbaye hoi faille yó, ibar kissá ré biccáic goijjé bolí hoi bou. Arek dakottú, tará yian acá gorí taikke dé ki boli hoilé,  tarár kissá een tajubi oibodé taaké baicádar e biccáic gorá fori bou de yían fourái cubá goríbou. Soi hoito sailé, tará honó baicádar oré gulam banai tóu saárdé nó, bólké, baicádar ór hoor suor gún loi bollá saardé. Baicádar oré kissát mazé hórai gulam banai faille, manúic baade tar hoor gún ó itarár óizaiboi. Fua sairó wá farat zai ugguá hañzi matai ainné. Taaké, tarár zibbator faisela difare fán.

Foilá fua wá yé tar anuhí kissá howa cúru goijjé. “Mui mor maar feçot accílúm dé yá mamma ye babaré gorór muúntú asé dé gas óttún hodún borói síri aní dibollá hoiyé. Mogor, Baba ye gas bicí usol, urí nofaríbo boli juwab diyé.

Mamma ye mor baiyain ókkol oré yó hoiyé, mogor tará ye yó éndillá juwab diyé. Mui ar mamma ré hodún boroir lá ocántí oiyé de yián saitó mone nohoor. Toi, añí sossorai neali gas baai urilám. Añí borói kessú fari óre mor bazut mazé berái loilám. Baáde, añi baju beráiyá borói gún uolat ejjóm. Toí baáde, mammar feçot abar góillom mói. Yóñt mazé kengorí borói accé dé yían honíkka yé ót noofa. Mogor, mamma ye borói hái faijjé. Zehón mamma hái baade borói aró bicí taáigiyói, gorór ar baarór manúic okkól oré háñttuá háñttuá borói diyé. Baade yó ere aró borói táigiyogói. Mamma ye baki borói biggún oré duwar or muúntú thal mari ejjé. Tuáñrá hoi faroné, boróir thal ollá rastát tú gorór duwar dahá nozar!” __ Foilá fua wá yé baicádar ór mugór íkka saar. Honó andicá gorér né saar. Mogor baicádar e holla lari óre kissá gán biccáic giyé dé yián hoiló. Fua baki tinnwá yó holla lari ló.

Ebela dusará fua wár háin foijjé. Te hoor, “Zehón aññí a cáptá yá óilam, aññí bonot mazé sáir goittó gilám. Ére ugguá fuwana tetói borái yá doñr tetoi gas dekilám. Añár tú yó bicí búk laiggé. Aññí toratori tetói gas ot urílám. Zehon aññí feth bóri tetói háilám, añártú bicí gúm aigiyói. Aññí lami ar nofarír. Etolla, anñí farat zái óre ekkán háththá ainnóm. Háththa gan óre gas loi lagai diyom. Toi ená anñí háththá baai lami failam de. Farat mazé háththá faiyí dé yián bicí báiggór hotá, noilé, aññártú ajó fojjontó é gasór uore tái zagoi foitto.”____ Dusára fua wá yé yó baicádar or íkká sailo. Baicádar e holla lari oré biccáic giyé boli hoiyé. Baki fua tinuwá ye yó holla lari ló.

Tesára fua wá ye yó kissá cúru goijjé. Hordé: “Ze ottót mor boic ek bosór óiye, Aññí ugguá hórguic duñrailam. Mone mone taari horguic boli. Íba duñri zoñlot goille goi. Zehón aññí amburi oré zoñlot gólilam, dekirdé ugguá zondul bak. Bakgia yé aágorí táikké. Maaní moré háifeltó mon óiyé. Mui etuunót inkar gorát cúru. Yián bicí na insáfi,  aññí honó bak tuwaidde nou, bolké aññi horguic tuwaidde. Mogor horguic e mor hotá nofúnér. Gal oré aagori mor dáke aiyér. Toi, mor bañ hát e uoror gal saba ré dóri fellóm. Den hát e ar ek dák oré dorí oré ugguá jártka maijjóm. Ek jártka ye bak guá duiyán óigiyé gói. Baáde dorforái dorforái mori giyói.” ___tesara fua waye yó baicádar or uzu sailo. Baicádar e yó kissá gán biccáic giyé boli holla lari ló. Baki fua tini zone yó holla lariló.

Soura fua wá yé yó tar kissá boyan gorér: “Gelde bosór aññí no ekkán loi mas saito giílám. Mogor ére ugguá mas óddó dóri noó farí. Mui oinni zailla ókkol óttún ó fusár loi sailám. Tará ugguá oddó mas dóri noó faré. Toi, doriyar tolat ki óiyedé yían saibar faisala gorílám. Ehón aññí noor uottún fól mari dhub marilám. Tin din baade aññí doriyar tola loot faiyí. Aññí tuwai tai saiyi dé ére loot failám de,  ugguá murafán mas e oinno mas beggún háifelár. Toi, aññí mas gúa ré ekku gúcat mari félilam. E ottót mottú yó bicí búk laiggé. Etollá mui mas guá ré yíañt hái bolla faisala goijjí. Toi, mui ére oin dórailám, baade mas guá séki oré ek boirát háifeláilam. Baade aññí wafes baci urí gilam. Aññár noo gán ó ode ode failam. Aññí doriyar tolat sófor ót zoon or dara honó kessú nuksan noó.”___ Fua sairó zon e baicá dar or íkka acá gorí saar, honó obiccáic lagené. Baicádar gua yé ase ase holla lari kissá gan biccáic goijjé de yían hoiyé. Fua tinu wá yeyó holla lari dahaiyé.

 

Ebela baicádar gua yé tar kissá boyan gorér ki: “ Ho ek bosór age mortú ekkán fúñtar ketí accíl. Ere fuñta gas ugguá beniyomor doñr. Gasór roñg ó fuit fuitha lal. Bout maic fán íbat tú dhéil fata noó nelé.  Fisé zai sairgúa dhéla niollé. Dhéla gún ót honó fata nái, mogor gula doijje. Mui gula sairó wá síri felaiyóm. Zehon fuñta niolai bollá harilám, fotti gulattú ugguá ugguá juwan fua neoli accé. Zettót tará mor fúñta ketír fúñta gasor gular tú neoli accé, tará kanuni mor gulam bonigiyói. Baade mui tará ré két ót ham gorát ditum. Mogor, tara gaillá manuic hísafé, hoek cápta r age tará dái giyé goi. Tará dái baade lotí mui guñra deccót zaga zaga sófor gorí tuwat así. Yaa ána tará ré loot failám dé. O juwan ol, tuáñra yian betór zano de ki, tuáñra mor áñzi giyógoi dé gulam. Ehon mor fúañre ketít aiyó sái.”_____

Ya, juwan fua sairó zóne corme matá óddo zúfai feláiyé. Matá keén lara foredde óddo báfi kul nofar. Ossé tará kissá gán biccáic giyé bolí hoilé tará baicádar ór gulam de yían kobul goijjé fán óibou. Ossé tará kissá gán biccáic noó goré hoilé yó, zibbat or wada mozin baicádar ór gulam bona forer. Hañzi ye tinbar fojjonto kissá gán biccáic giyé né noóza fusár loiyé. Mogor fua sairó wá yé honó lorsor sára suk gún hémmikká oi taikke. Toi, hañzi ye baicádar zitté hoi fúnai diyé. Mogor baicádar guá bicí rahámdil ola. Baicádar e hoórdé tuáñrá mor gulam de étolla tuáñrár hoor suor or malik ó aññí. Tuáñrár hoor gún kúli moré do. Toilé aññí tuáñráré azad gorídiyum.

Fuá siro wá yó hoor gún kúlidi óre sérendar óiyé. Baadé baicádar guá yé hoor gún handór uore loi gelgói. Oti salaák okkol oré baicádar or kissá yé ziti féille.

 

Lekóyá: Kuwáiccorjjá

Lobzór Maáni

anuhí      = Taajibpia. Oinofaré dé én.

baicádar = musáfer

bonot      = murát

Ebela      = ehon

hañzi      = faisela goroya

jártka      = zakká maron.

mahér     = espert

sáir          = beron.

saráñgor =  zirani hola

Soura      = sair lomboror

Duniyair Rait Náide Dec Ókkol

497a-768x482

Duniyar Rait nái dé Dec ókkol

By ႐ိုစာေပ ဒို႔သင္မယ္

Borma decor decbáci okkol e Húdin, Baira, cit hoi musom tin doilla loi taaluk ase. Aró din arde Rait hode oktor hissá okkól loi yó milamil asé.

Biínná, Duñjja, Háñzinná hodé okto iín beil gola nela loi taaluk raké. Kintu, taajub dekí Beil honó otté nogólede yó duniyait zaga ókkol asé.

Aathik matár (အာတိတ္စက္ဝိုင္း) uttoror zaga arde Endhatik matar   (အႏၱာတိတ္စက္ဝိုင္း) doinor zaga ókkolor mazé asé dé dec ókkolot mazé e hálot okkol ó.

Duniyar nezam, Beilor nezam or sola fira loi yó taaluk asé.

Étolla boli duniyait beil honó otté golí rait no óde dec ókkol óre nise zaher goriyum.

1. Norwey

Norwey deccán deki Aatik matá zagar bútore wake asé. Beil honó otté no góli adá rait fán beil dahaza boli hoi bec mancé siné.

May maic ottú Julai maic or butore 76 din fan beil honó otté nogóle. Ek din e 20 góndha fan roit e sái také.

2. Aislend

Aislend hodé Britíc baadè Yurob decór ebbe dhoñr dhiya dec. Dec gán o bicí cúndor. May máic ottú lotí Julai máicor mazé bicí dúb beilor foor sái zagói.

Roite kobza gorí taikké dé Aislend ot mazé Murá ura, saikel sora, endilla endilla kela okkol o goitté bicí gom.

3. Kenádha

Duniyar dui lombor doñr ekkán dec. Dec or becbák zagat kúwa bórai také. Beil honó otté nogóli rait din foor tákede húdin or 50 din lotí táke.

Decór bútore faar okkol arde taajubbia zaga okkol, taariki zaga ókkol ó becá bicí asé.

4. Alasaka

May máic óttu Julai máic or bútore beil honó otté nogolé dé ekkán dec.  Bicí cúndor arde dillor moza dede ekkán decó. Cit halor maic okkolot mazé decót andar táke.

5. Sweden

Yurob mahádec or Sweden decót ó rait hode ebbe nái fan. Adá rait fán beil daháza. Abbar biinná 4 bazi 30 minith ot beil abbar ule.

May maic ottú loti August maicór bútoré endilla maamala (halot) bicí lootfa. Sweden decót musafer okkol orlá dillage de beca bici zaga okkol asé. adventure program okkol oryó bicí asan.

အဂၤလိပ္မွ ေမြးစားထားေသာ ႐ိုစကားလံုး-(၁)

ro-word

အဂၤလိပ္မွ   ႐ို ေမြးစား  (၁)

ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ အလိုမတူ ကာလအရွည္ဆံုးခံခဲ့ရေသာ အာရ္ကာန္ျပည္၌ ႐ိုုုုုဟင္ဂ်ာ တိိုိုို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔မွ စကားလံုးအခ်ိဳ႕ကို ေမြးစားယူထားခ့ဲ့ဲ့ဲ့ဲ့သည္။ ယင္းတိုုု႔သည္ ႐ိုေနစဥ္ စကားတြင္ သံုးေနက်ျဖစ္တယ္။

ROHINGYA____ENGLISH _____BURMESE Meaning

Aiskrim___Ice-cream___ေရခဲမုန္႔

Baas______Bus__________ဘာစ္ကား

Beek______back_________ေနာက္ခံလူ

Bek_______Bag__________အိတ္

Billing____building______တိုက္အိမ္

Birík_____

Bool______ball____________ေဘာ္လံုုး

Boríng____boarding ______တည္းခိုခန္း

Botol_____bottle __________ပုလင္္း

Buma_____bomb_________ဗံုး

Buth______boat___________စက္ေလွ

Butham___bottom________ၾကယ္သီး

Burus_____Brush_________ပြတ္တံ

Buúth_____boot___________ဘုတ္ဖိနပ္

Ciíl________seal____________တံဆိပ္

Ciñg_______Chain__________ခ်ိန္းႀကိဳး

Digeri_____Degree_________ဘြဲ႕။ ဒီဂရီ

Deravár___Driver_________ဒါ႐ိုက္ဘာ။

Ectaring___steering_______ပ့ဲဲ့ဲ့ဲ့ဲ့ဲ့ကိုင္။

Eskul______School_________ေက်ာင္္း။

Essára_____x-ray___________ဓာတ္မွွန္။

Essuruk____ Sprocket______မူလီ။

Estip buth___Speed Boat___အျမန္စက္ေလွ။

Fañgká___ __Fan___________ပန္ကာ။

Fasfuth_____passport______ပါစ္ပို႔။

Fiíl_________ Field__________ကြင္းျပင္။

Filoth_______plate__________ပန္္္္းကန္ငယ္္။

Fíris________ freeze_________ေရခဲေသတၱာ။

Fotú_________photo_________ဓာတ္ပံု။

Fulic________police_________ရဲသား။

Fúth________foot________ေပ အတိုင္းအတာ။

Fún_________Phone_________ဖုန္း။

Gim_________game__________ဂိမ္း။

Giyar________gear___________ဂီယာ။

Golí _________goalie_________ဂိုးသမား။

Goloic_______Glass__________ဖန္ခြက္။

Hármoní___ Harmonium___ဟာမိုနီးယမ္း

Hélikuttha__Helicopter_____ရဟတ္ယာဥ္။

Héndol_____handle_________စက္ႏိုးတံ။

Héth _______Hat____________ဗိုလ္ဦးထုုုုပ္။

Injil________Engine_________စက္။

Insí________Inche__________လက္မ။

Jiometri___Geometry______ဂ်ီဩေမထရီ

Jakin______Jacket__________ဂ်ာကင္။

Keec______Cash___________ပိုက္ဆံသိမ္္္္္္္းေသတၱာ

Kep_______Cake___________ကိတ္မုန္႔။

Kemera___Camera________ကင္မရာ။

Killíp_____Clip____________ကလိပ္။

Kinni_____Kidney_________ေက်ာက္ကပ္။

Kolar_____color___________ေကာလာ။

Kolej_____College_________ေကာလိပ္။

Komithí____Committee___ေကာ္မတီ။

Kumbaic____Compass____အိမ္ေျမႇာင္။

Kuth________Coat_________ကုဒ္အက်ႌ။

Laith_______light_________ဓာတ္မီး။

Longfeen__long pants____ေဘာင္းဘီရွွွည္။

Lombór___number______နံပါတ္။

Maicthor__Master________ဆရာ။

Mail_______mile___________မိုင္။

Maik______ Mikes______မိုက္ခ္ အသံခ််ဲ႕စက္။

Medól_____medal_________ဆုတံဆိပ္။

Meel______mill____________စက္႐ံု။

Meletíri___military________စစ္သား။

Menejár__Manager_______မန္ေနဂ်ာ။

Mikiník__ Machinist______စက္ျပင္္္္္ဆရာ။

Mithar____meter__________မီတာ။

Naath_____nut____________အဆို႔။

Raiferi____referee________တိုင္လူႀကီး။

Rel________Rail___________မီးရထား။

Rocid_____received_______ျဖတ္ပိုင္း။

Pambár____Pumper______ေလထိုးတံ။

Palástik____ plastic_______ပလက္စတိပ္။

Palak_______plug_________ပလက္။

Pethorul___Patrol_________ဓာတ္ဆီ။

Saiñgbuth___ Signboard____ဆိုင္္္္္္္းဘုတ္။

Sairkol____circle___________စက္ဘီး။

Sáññís______science________သိပၸံ။

Sith_______Seat_____________ထိုုုုုုင္ခံု။

Sígeth___ cigarette___________စီးကရက္။

Soung____Sound___________အသံအိုး။

Sufá_____sofa_____________ဆိုဖာ။

Tai_______necktie___________ႏွစ္ထပ္။

Thaip_____type____________လက္ႏိွပ္္္္္စက္။

Taiyár___ Tayre____________ထာယာ။

Tessí____Taxi_____________အငွားယာဥ္။

Tigót____ticket___________လက္မွတ္္။

Thebil___Table___________စာပြဲခံုု။

Thoin____Tin_____________သြပ္။ သံဘူး။

Vidu____Video____________႐ုပ္သံ။

Víthamin___Vitamin_______ဗီတာမင္။

Vithu______Veto___________ဗီတိုအာဏာ။

Víza______visa__________ဗီဇာ။

Volibol____volleyball________ေဘာလီေဘာ့

Wacar____washer_________ဝါရွာ။

Waccá___Workshop________အလုပ္႐ံု။

Wail______oil_____________စက္ေခ်ာ့ဆီီ။

Walling____ welding_______ဂေဟေဆာ္။

Zouk_____ jug______________ေရကရား။

Haré Pyóme dukkór Hotá

poem

Haré buzáiyúm Dukkór Hotá

Zibon óiye bedicá.

Ruháng coórór mirasi añárá

Our lives going rasta rasta.

Furi feillé gór fara

Maccíbu honó tíkana

Maccíbu honó ata fatá

Haré pyóme dukkór hotá.

 

Girós oré moge hoór kuotá

You’re coming from bangla.

Zalem or zulúm ar mekeñ naingbu

Borma Mog mili oppress too.

Maa boinor izzot loizar harí

Duk zulúm der very very.

Horé míba horé taá

Haré pyóme dukkór hotá.

 

Síyonr zadu háli sonlói hane

Waiccá aiccíl hodin night ‘n’ day.

Foran basai kolungra sii

Gór felí boinné refugee.

Vukbácai buzár kissá genocide

Zalem e hoór dó mettí laigh.

Soiféler fura aró bíra nicána

Haré pyóme dukkór saggá.

——————————————

By. Fáida Halu

Mar 29, 1018, 6: 29 (Thu)

[A polylingual poem of Rohingya Zuban]

———–—————-—–

Maáni
1. Pyóme       = ေျပာမယ္
2. Meccíbu.    = မရွိဘူး။
3. Kúotá      = ခိုးသား။
4. Mekeñ naigbu = မခံႏိုင္ဘူး။
5. Míba        = မိဘ
6. Taá           = သား
7. Kolunrasii = ခိုလံုႈရာဆီ။
8. Do mattí laigh = ဒို႔ မသိလိုက္။
9. Saggá        = စကား

Kitafi Lofzó Ókkol (စာေပဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ား)-၂

rowords

——————————————————

1.  Kitafi        = စာေပ

2.  Báca         = ဘာသာစကား

3.  Fattóri Leká = ေက်ာက္စာ

4.  Fonná       = စာ

5.  Leká         = အေရးအသား

6.  Kitaab      = က်မ္း

7.  Boi            = စာအုပ္

8.  Fón           = ဘာသာရပ္

9. Qaida        = သဒၵါ

10.  Abidan, Lugot = အဘိဓာန္

11. Taariq     = သမိုင္း

12. Gonit/ Hísaf        = သခ်ၤာ

13. Sáiñs        = သိပၸံ

14. Jografi      = ပထဝီ

15. Fólsofi      = ဒႆနိကေဗဒ

16. Elmó Quraani = ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္

17. Elmó Xaron = ဓာတုေဗဒ

18. Elmó Jinís = ႐ူပေဗဒ

19. Elmó Zivoni = ဇီဝေဗဒ

20. Forá Fonná= ဖတ္စာ

21. Gonti       = အေရအတြက္

22. Zildó        = အတြဲ

23. Mégezin = မဂၢဇင္း

24. Jarnel     = ဂ်ာနယ္

25. Sóñgbá   = ေဆာင္းပါး

26. Tofsir      = ဋီကာ

27. Torjuma, Báiñgga= ဘာသာျပန္

28. Ziboni    = အတၱဳပၸတၳိ

29. Hóbori Habos = သတင္းစာ

30. Kissá      = ပံုျပင္၊ ဝတၳဳ

31. Boson    = စကားပံု

32. Sólluk    = စကားထာ

33. Teq Hotá = အီဒီယမ္၊ ဗန္းစကား

34. Thunoya = တည္းျဖတ္သူ

35. Lekóya = ေရးသူ

36. Báñgoya = ဘာသာျပန္သူ

37. Cáyer, Kobi = ကဗ်ာဆရာ

38. Hóbori = သတင္းေထာက္

39. Sáiñsdár = သိပၸံပညာရွင္

40. Taarikin = သမိုင္းပညာရွင္

41. Fólsofa   = အေတြးအေခၚပညာရွင္

42. Kalakar = အႏုပညာရွင္

43. Ustat     = ဆရာ၊ ဂု႐ု

44. Porfésar = ပါေမာကၡ

45. Ceér      = ကဗ်ာ

46. Fot        = လကၤာ

47. Ceçí       = ေပးစာ

48. Dorhás  = တိုင္စာ

49. Hotár mala = စာစီစာကံုး

50. Kitabi nam= ကေလာင္အမည္

51. Mukoddoma = မိတ္ဆက္

52. Bák       = အခန္း

53. Súrhi    = ေခါင္းစဥ္။

54. Hóñsári = အမွာစာ။ အမွာစကား။

55. Bóñg     = စာပိုဒ္

56. Buok    = စာပုဒ္

57. Hoór    = ဝါက်

58. Hótomi = နိဂံုး

59. Hotá     = စကား

60. Bam hotá = ေဒသိယစကား

61. Lofzó      = စကားလံုး

62. Fallua Lofzó = ေမြးစား စကားလံုး

63. Hórof      = အကၡရာ

64. Akcóç horuf = ဗ်ည္းအကၡရာ

65. Cóç horuf = သရ အကၡရာ

66. Nam     = နာမ္

67. Ham    = ႀကိယာ

68. Icára    = နာမ္စား

69. Sifót     = နာမဝိေသသန

70. Hamorbaán = ႀကိယာဝိေသသန

71. Foróq = ဝိဘတ္

72. Zuroni = သမၺႏၶ

73. Mohóroj = အသံထြက္

74. Húlasá = အဖြင့္

75. Honfictát kiki = မာတိကာ

76. Hót = မွတ္ခ်က္

77. Háwala = ကိုးကား

78. Cúç      = စာေၾကာင္း။

79. Fata       = စာရြက္

80. Ficthá   = စာမ်က္ႏွာ။

81. Habos-honna = စာရြက္စာတမ္း

82. Leká-fora = စာသင္ျခင္း

83. Taza Hóbor = သတင္းထူး

84. Thaip = လက္ႏိုပ္စက္

85. Kitab Hána = စာၾကည့္တိုက္

86. Kitabor Duwan= စာအုပ္ဆိုင္

87. Sába haná = ပံုႏိုပ္တိုက္

88. Sáboni = ပံုႏိုပ္စက္

89. Elan Nama = ေၾကာ္ျငာစာ

90. Fatwa = ဓမၼသတ္ ျဖတ္ထံုး

91. Hamin Nama = လက္ထပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္

92. Dawot Nama = ဖိတ္စာ

93. Setoni = သတိေပးစာ၊ ႏိုးေဆာ္စာ

——————————————————

Zóñg Mong Mong Let (ေစာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လတ္)

14925483_196651704121812_5059623312776482659_n

‘Bormá Musólman ol ór Tarik’

Zóñg Mong Mong Let (ေစာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လတ္) dekí Min Dun Min badcár (မင္းတုန္းမင္း) hañsé  gan (သီခ်င္းႀကီး), tulá gan(သီခ်င္းခံ) arde nanandilla tal gan okkól oré bazai gaitó dé “Deva Indá” (ေဒဝဣႏၵာ) lokóf wala ustat gyír cágrid accíl.

Baf deki Min Dun-Ti Bow-Bitíc tin badcá fistán soori goijjíl dé  “Moha Bougá Dhaná Raza”(မဟာေဘာဂ ဓနရာဇာ)၊ “Min Lá Situ” (မင္းလွစည္သူ) ar “Khan Bahádur”(ခါန္းဗဟာဒူး) hoi lokof (ဘြဲ႕) ókkol fail dé Házanar Uzir (အခြန္ဝန္)- Házanar tular Uzir (အေကာက္ဝန္)-Kyouk Ré coór ór Múruk (ေက်ာက္ရဲၿမိဳ႕စား)- Mandelé Coór Súroti Mosítór Motualli “Mulla Ismail” ar Maa deki Bi Bi Gyi accíl. Háñt bai yór bútoré Só lombor ór fuwa accíl.

Moñg Moñg Let yé Bormát tal bazana Behañ Zóñg (ေစာင္းေကာက္) óre bála gori bazai óre gai tódé baáde yó Tal bazanar babote “Gitá Wíto Dhaní” (ဂီတ ဝိေသာဓနိ) kitab oré foilár cúrut lekí sábail. Behañ Zóñg bazat ar gaát mazé oinno zon loi mil nohá fán bai zainto. Bitíc ór zobanat Rengun Coór, Giit or eskul ot mazé Hédmaictor accíl.

Moñg Moñg Let ór Mamu

Uú Kin Moñg Dué (ဦးခင္ေမာင္ေဒြး) yé “Deva Indár ebbe adoijjá cágrid deki Moñg Moñg Let accíl. Moñg Moñg Let oré Deva Indá yé  becá bicí elom ol cíkail. Moñg Moñg Let ye yó e Zóñg bazar elóm óre hayat bor adorór sáñte cíki bazail.  Hondilla ador goitto buli hoilé nizor cómbottí biggún fúrafán Zoñg bazail. Cómbótti hom buli no taijjó; Súroti Tara Bazar (Tein gyi zay) ór 32 borat óttún 7 bórat fúrafán bóuli hoiyé.

Moñg Moñg Let hodé  “Gitá Wíto Dhaní” kitab oré lekí sábail dé Moñg Moñg Let, Bitíc hókumot ór zobanat Rengun Art eskulot mazé Zóñg baza cikoya ustat hísafé 3 bosór fán soori goijjil dé Moñg Moñg Let éri.  

Taiñr bibi Dow Má Má Ley ( ေဒၚမမေလး) deki Mandela coór, Alawi Si rastat(အာဠဝီ စီ လမ္း) mazé táke. Bibi sayebattú Moñg Mong let ar Ustat Deva Indá aró dadar babote yó becí zana hásel oiló.

Dow Má Má Ley yé ‘Moñg Moñg Let tú tal bazanar cuok gura hale lóti accíl. Taiñr foila ustat deki Deva Indá Moñg Moñg Gyi accíl.  Moñg Moñg Gyi-r ebbe adoijjá cágrid accíl. Ustat Moñg Moñg Gyi yé dile zane kucíc gorí ek zoinna cágrid deki Moñg Moñg Let accíl.  Deva Indá deki bicí dil gom ola, dil norom cánti manúic accíl.  Íbattú bibi soóre bore mara zai Moñg Lé Kin hoí fuwa uggúa loi accíl. Fuwa Moñg Lé Kin e Cán Estet ór Can maiya fuwa uggúa loi cádi goijjíl. Ek dinná buo yé fórik ór Háru hodun kini oré finníl. ‘Toi fórik ór háru hode báñgi zagoi kimoti zinís no, iin kiyollá kinnos’ hoiyé dé étolla buo guiccá ói Cán Estet ot wafes giíl goi. fuwa yó buor fisé fisé zaito sar, Devá Indá Mong Mong Gyi yé o fut ga ga no zaic baba barái diyum mói. Bairá fúrok hoi bus diíl. Fuwattú dil hóraf ói Killa Oñir (က်ဳံး) ot zaf di mori giyé goi. Ek mattro uggúa fuwa zehón mara gel, bicí dil ot sótma lagi more fán thour boní accíl.

‘Thourór ham loi morim, faide súwab un mor fuwallá’

buli Moñg moñg Gyi yé hoil. Thour bonilé yó Zoñg or elom oré lattát cíkai ballá mancé kusail goittó. Bicí zehon kusail gorér boro thour ókkol oré buzái saiyé. Fusár loiyé dé thour okkól e tal bazanar díkka no deháu elóm or dikka deháilé gunáttú basi fari bó hoiyé dé étolla  thour ot maze táki Zóñg bazar elóm oré lattát cíkail.

 

Moñg Moñg Let é elóm bicí hásel gorí faijjíl.

Deva Inda Moñg Moñg Gyí thuor boinné dé 10 bosór lotí ór. Thour boní gar sehét honó eddur gom no accíl. Íbattú Doóní biyaram oí hañcíté hañcíté niyac bon mikka oi zai le hoor suor oddo sóñli no fare fan oizai toi. Moñg Moñg Let yé tañír ustat oré cúddor fuwainnór díkka kérmos góitto. Cágrid okkól oré no arái tó. Doóni raitor 3 úa báze oilé tánda yé gúm zái no faré fán oízaito. É ottót Moñg Moñg let yé gúm óttu urí tañír ustat olla zo gáñitto.  Háná, faní, dabai ókkol nal girí dito.”

Mádala coór ót mazé accíl dé yá yó Moñg Moñg Let r górot tákito. Moñg Moñg Let yé zati, dórmo forók cók nogorí ustát or kérmos goittó. Buo Dow Má Má Ley yó cúk ocúk biyaram or  hóbor giri goittó. Aró Ustat Dewá Indá fosón goré dé hána ré kíyal gorí hábaito.

Moñg Moñg let ré tañir fuwa Moñg Ley Kin (ေမာင္ေလးခင္) or dillá ador goittó.  Dow Má Má ley (ေဒၚမမေလး) ré tañir futor buor díllá ador goittó.

Moñg Moñg let yé te miras faiyé dé cis loi dán soilór harbar (လုပ္ငန္း) , fattórór harbar ókkol goittó. Kintu te deki Zóñg Baza baát taito, ham or íkka honó díyan noditó, ham ot tar cárit okkól lagai dito. En goitté goitté cómbottí beggún árai feillé.

Rengun Art eskul ót mazé Zóñg baza cíkoya ustat hísafé 3 bosór soori goijjíl dé ére foila bosóror tolof oré aññár ustat ollá hoí Deva Inda Moñg Moñg Gyi lá niyot gorí sódká gorí feillé. Baki 2 bosór ór tolof oré tañi háiye. Moñg Moñg Let yé nicá noháito. Kelkut nogoittó. Cóñro bo ainó nóló, bicí cáda cidá accíl. Gaadé bazade manuic tuwai Zóñg baadé buli bibi Dow Ma Ma ley yé hoiyé.

(Mocúr bormár musolman ókkol or bútottun Dec mcúr Mohá bazana elómdár ek zon or kahani ré e zobanor juwan ókkol e mesal loi bóllá ar komi tan tez ói bollá niyote leki diya giyé.

📝  Sáiñg Re Thúñ (စိုင္းရဲထြန္း)

…………….…………….…………….……………

Háwala:   : (1) သမိုင္းသုေတသီေရႊဘို ဦးဘဦး၏ “ေရႊမန္း အႏွစ္တရာျပည့္ ဗမာမြတ္စလင္တို႔၏ အတၳဳပၸတၱိ” (ပထမႏွိပ္) ႀကီးပြားေရးပံႏွိပ္တိုက္။ [၁၉၅၉]

(2) မႏၱေလးၿမိဳ႕လံုးဆိုင္ရာ မဟာတမန္ေတာေန႔ အခမ္အနားက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ “စိန္ရတု (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ မဂၢဇင္း” ။ [၂၀၀၈]

(3) လူထုေဒၚအမာ၏ “ျမန္မာ့မဟာဂီတ”။

 

 

႐ိုစာေပ တို႔သင္မယ္!

ၾကည့္ၾကရေအာင္၊ သင္ၾကရေအာင္

႐ိုစာသည္  တို႔စာ၊

႐ိုစကားသည္ ဒို႔စကား၊

ဒို႔စာကို ခ်စ္ပါ ၊

ဒို႔စကားကို ေလးစားပါ။