Cántir Zobanar Eid-Forok

Cántir zobanár Eid Forok Eid or maaní oildé “Kúci”. Tamaam musólman okkolor lá Allah ta’ala ye bokcíc goijjé dé doñr din ókkol ór bútortún ekkán din. Ziyan oré romzanor san fúrai foila dinot lootfaza. Eidór mubarek dinor loi bazái Ruwaiñgá okkól e maic yían oré “Eidór San” boli dake.

Arobi maic caawal (Ro- Eidor San)or ek taríká kulle musólman ókkole Eid or din yian bana. Din yian Islam dórmor ekkán doñr din. Mogor ek zaga loi ar ek zaga, ek zati loi ar ek zati dórmor gírar butóre táki yian oré goredé tour-torika beec-khom asé. Nizor nizor bab dadar rosóm rewaj mozin elaka loi hárai oré kucír din yian haça.

Añára Arakan or bácínda Ruwaiñgá zati oulé yó nizor rosom rewaj mozin kúcir sáñté Eid yián goré. Kúci-hañcí musom oré Ruwaingá é “Forok” boli ho. Eid yian goredé añárár rosómi tour-toriká ré átai saitó moné hoilé, ho ekkán híssá íkká díyan diyaforibó. Eid-ór toyari, Eid-gáhr Caan, Eid-ór fiçá-hóla, Eid-ór kúci-háñci, endila, endilla…

Eid-ór Toyari

Eid-ór hóbor diki romzanor san ulede yaalotí mancór dillot sor boi aiyé. Fuwain okkole ruza baade Eid-ór kúci aibo dé yianór acá monot fúçe. Acá yían loi nanan doilla bafá okkól mone-mone gune. “Ar ho-din asé Eid aité”, Ruza ré goni-goni kúcir acá baçá. Dil mon cántir sáñté ruza rakí fisó háptát mazé kúcir cúru óu. Yían oildé Eid-ór bazar.

Eid-ór bazar deki kúci ókkolór bútoré foilár cúrur doñr ekkán kúci. Eid-ór bazar oré “Forikka bazar” boli hoi dake. Manúic ókkolé nizor hásti mozin foicá-horí zoma goijjede iin nizor gór oula okkólor lá kúcir sáñté hossá goré. Fuwain súwain hátot loi bazarot za. Hour-suwor, hána-fina kine. Besoya ar kinoya dui ní zat kúci óu. Forikka bazar sille sira noza. Cáyer e zuraiyé,

” Eidór kúci boyarot miyáiyé, duré-dáre kúcbo fooñsé, nati foran hátot dóri, forikka bazarottún aiyér buska bóri.”

Akhéri Ruzar háñzinná san saar mouka aiyé. Doñr mancór túaró gura fuwainórtú dile no-mane. Assan sáf gorí daházade usol zaga ekkan ót manúic zoma ó. Gura fuwaindór señmu yé kúcir maahoul bana. Zehón assanot noiya san mubarek daháza, gura fuwaindé uzor goré. É uzore farar fura mancé ótfá de san uillé boli zé. Aró nanan doilla giit ókkol gaa. Zeen,

” San uillé san uillé, doin mikká hait oiyé, bodda lá bou aner dé bicí rait óiye.”

Aró,

” Ajja ruza, hailla Eid , Tor maa hañder fiñt fiñt”

éndilla, éndilla…

Cáyer é Eid-ór moukat nizor hañsé nái dé adorbon ókkolór lá Maar feth furani zahér gorí giit zurai diyé. Aró farat Cíyáñ mata. Tak baijja. Dúl máre, taaké hailla Eid-ór hóbor faijja thíya zane.

Farar Eid-ór sólla mocuwara ré Ecár-ór nomaz baade cómaiz e taain goré (tik goré). Hailla keen keen hotuunót Eid gorí bóu. Cómaz ór mocuwara mozin Eid-ór nomas foríbar wokto ar zaga tikgoré.

Eid-ór nomas foredé zaga ziyian oré “Eid-gáh” boli ho. Yian Eid ór kúcir hoilla. Farar fuwaindé Eid-gáh banai bollá comazór mocuwara loi fara baaror kúla moidanot ekraitta lóti ham cúru goré. Cíyañ baañc, roñggin habos, keñsa fúl iin loi Eid-gáh ré bana. Fuwainde Eid-gáh banat kúci táke. Gore-gore maa-boin ókkolé haillar lá fiçá hóla banar toyari goré. Najjol kurba, guri dhubya notákilé guri dhufe. Gura fuwainde mazé mazé tin-gulá dé. Juwan miyala fuwaindé moodí lagat forí táke. Eené-teené rait fúra. Biinná óilé abbar duwadi.

Eid-ór gusól goríbollá duwadi o. Ek-zonor age ek-zon duñre. Farar fōir, dhii, hál arde sórat mazé gaa-dúwar zibbat diyéfán óu. Osin cáyer e zuradde…

“Fini kúwar barizat mazé, cít goré kiyá hoi nofaré, noroinná noroinná gura fuwain hafilé yó háñcat táke, gaa-duité ek-zonor age ek-zon záb dé.”

Ciít khálor musomót Eid-ór gusól gorár nozara ré cáyer é een gorí zaher goijjé. Baade forikká bazarottún ziin kini ainníl, íin finí oré háñzé. Kúcbo ator, cúrma lagai maa-boin é gura fuwaindóre toyar goré. Baade bab-fut beggún mili óre noiya dhulár dikká Eid-gáht zaa cúru goré. Gale gale takbir foré.

Eid-gáhr Caan

Ebela, Eid-gáhr manzor muúntú aiyé. Eid-gáh tú bare-bare cíyáñ matai farailla ókkol óre húñciyari dé. Maaní Eid-ór nomas ór wakto hañsé aiyer tora tori ai zogoi. Maik neillé dé zobanat mazé maik loi elan gorí dake. Eid-ór tarana ókkol, naatiya okkol foré. Een é farailla ókkol Eid-gáht mazé age fisé házer ou. Een cúndor góri házaiye dé Eid-gáh ré sailé Eid-ór ekdók kúci fura oizagói. Foran cánti ou. Eid-gáhr sairó dákottú duwan ókkol boiyé. Nabalek Fuwaindé sairo dákortún Eid-gáh ré gíri doré. Eid gáht mazé nomas foríbollá toyari goré. Imam sab e muuntú Eid-ór boçayi, Allahr cúkuria, farailla lá nosiyot okkól boyan goré. Yiañt mazé ar ekkán ham deki zehón manúic fura ó, cómazor icára loi farar Imam sab ókkolor lá hádiya yó tulé. Akherí cíyáñ matai Eid-ór dui rakat nomas cúru gorí foré. Een sóllukir ekkán caan dé zedeké te foorái no-faré. Gair koum e ammúk há. Eid-ór khutbahr baade akheri munajat goré. Munajat ot Allah cúkuriya adagoré, gunáttún maf saa, fara arde fura musólman ókkolórláh solamotir duwa gorí Eidór nomaz hótom goré.

Eid-gáht tún wafesir age ar ekkán cúndor monzor dahá za. Ziyan oildé, bái ye bai ye azazi goré. Anbond manúic okkól e ek-zon ottún ar ek-zon e maf saa. Golat dóri handa-randá goré.

Yáar baade, Eid-gáht tún nizor fuwain-súwain loi wafes ói khoborostan ót ziyarot goitto za. Khoborot mazé giyoi dé nizor adorbon ókkolor lá cúkfari handa-randa goré. Allahr tún tarár mogferotór dua magé. Tarbaade wafes górot aai maa-bab, murobobbi, bái boin okkól oré sálam goré. (Age foot dóri sálam goréde rewaj accíl. Mogor Islam dormot maná dé yian zani óré aste-aste foot dórá cómazottún háñzi giyói.) E woktó yiánot fuwaindór kúci ar ekkán daháza. Ziyían Eidii. Nizor cóñro bái-boin, bána-bani okkól oré Eid-ór hádiya dede ciz oré “Eidii” boli hou. Gura fuwaindé doñr okkól oré salam diyar zur bará. Taaké taráttún Eidii loi faribóllá. Mogor, ze salam node, te Eidii tún maarúm oizaiboi. Hoitó sailé, fuwaindór hamanir ekkán kúcir monzor. Cáyer é zuradde,

“Tok tok salam didi, Eidii loiyum zeb bóri. Sémai haibár mon no-uoza, Eidii failé dil zura.”

Cáyer e Eid-ór dín gura fuwaindór dilor hálot oré zahér goijjé dé fot.

Eid-ór fiçá-hóla

Manúic ókkol e giñyat gucthí, fúwaijja-ajjá, hátillá, murobbi okkolór górot mazé muulot óibolla zaa. Ek gór baade ek gór zai-zai muulot goré. Eid-ót honó górot zaité daawot diya no-foré. Ókkol zonollá góror duwar kúla také. Zati ouk yá bezati. Ham yian oré “bera” boli hodé éri. E októt ar ekkán monzor muúntú aiyé. Górot aiyédé gorba okkól oré kessú no-hái zaito node. Fiçá-hóla yó hába, gurá fuwain óilé Eidii yó de. Éen oilé, ruwaiñggá ókkóle Eid-ór fiçá-hóla ki goré. Eid-ór hána haasgorí mirá jinís bana. Mocúr oildé, “Álluá-Luri”. Álluá-Luri hodé, háluwa arde Luri fiçá. Iin oilde addada-babdadar silsilá. Mogor Bitíc ór zobanar akhérit mazé Indiattún Sémai hoi nasta foida goijjé. Fisé-fisé Ruwaiñgá ókkole yó Álluá-Luri -r zagat Sémai re estemal gorí accé. Ajó baas zagat mazé Alluá-Luri bana. Sémai yó randé. Luri fiçá loi gusto diyó há.

“Luri firá Alluá berái feth bórai ká hailí, Añár fiçá tita miçá hoi no-faillí.” hoi mocuur cáyer or fot zuraiyé dé asé.

Eene farar záñlá, tin mua, sommonit yá Eid-gáh hañsé toitta duwan ókkol táke. Ére fuwain ókkolé kúci háñci goré. Kéla-dúla goré. Ek zagattún ar ek zagat gúra-firá gorí bera. Beil no-gólibár age-age eidii tuillá ófan duwadi goré. Ené téné Eid-ór din kúci yé fúra.

Cántir zobanat mazé Eid-ór nomasóttún fárek oi baade Dorvecí naas loi máhfel goríbá córo accíl. Yátou raitta goríto. “Dorveci Máhfel” hodé manúic okkól (10-15 zon) gulhái tíyai ekku fúáñti gaa ré gúlhai fakkára, muummikká haiñ mari, hát lari, kéne boi nasá goittó. Gale duwa durut zikír ókkol ó goittó. Mazé yó fúl-túl loi háñzaiya kessú táito. Dákóttun Dab ó bazaitó. Arakonor bazu elakat mazé dorveci máhfél oré oinno nam loi yó dhake. E máhfel ibá Maarfótor zikír goredé éntun boni accé dé bicí furana ek kisímma torika. Cúde Eid forokot goríto dé nou, oinno-oino doñr din, kúcir din ókkolót ó goríto. Dorveci naas loi máfel goitó de iin agor mancé súwabor niyote goríto. Tará súwab boli buzíto. Mogor, iin bedaat dé yían hoifári baade aste-aste cómaz e eri difeillé. Ajó óddó, Arakanor kessú zagat mazé goré dé asé.

Toilé, Agor zobanat lotí ehón fojjonto Ruwaingá musólmán ókkolé Mubarek Eid ór kúci ré een góri haçaitó. Eid ór kúci, fiçá-holár khúcbo fara aga-gurá sáizagoi. Buod-din fán e kúcir dhóñk mancór dilot táki zagoi. Aiyéddé bosórór Eid-ór acá monot gañritó…

RohangKing

(14-May-2021)

**************

Oti Salák ór Golat Dori

otisalak
Drawing By RK.

Oti salák or Gola dori

Ek farat mazé sair guá fua táito. Tará tajuippia kissá okkol banat mahér accíl. Ek din farar baarkulé saráñ-górot musafer uggúa ziraiyyé dé yían tará kiyal goijjé. Ar baicádar guá yé gomgom hor suor ó finné. Fua sair ó wáttú musáferór hoor or uore sug foijjé. Tar hoor gún oré fókkorai gorí loi féltó mon óiye. Toi, tará baicádar ór hañsé asté asté zai oré hotá battara hoor. Buot hotun baáde, entu ugguá fua ye hoor dé, “añrá ugguá kálai. Añrá fotti zon e ekkán ekkán anhóni kissá hoiyúm. Ze neki kessá gán oré obiccác goré, íte kissá hoiyár gulam bona fori boú. ” Zehon éhotár uore baicádar e razi oilo, fua sairó wá ek zone ar ekzon or mikká sai hañcér. Thareddé íte doñr ugguá bekub. Baicádar e taajuppia unhoni hotá hoifaribodé yián tará nó tharé. Ossé íbaye hoi faille yó, ibar kissá ré biccáic goijjé bolí hoi bou. Arek dakottú, tará yian acá gorí taikke dé ki boli hoilé,  tarár kissá een tajubi oibodé taaké baicádar e biccáic gorá fori bou de yían fourái cubá goríbou. Soi hoito sailé, tará honó baicádar oré gulam banai tóu saárdé nó, bólké, baicádar ór hoor suor gún loi bollá saardé. Baicádar oré kissát mazé hórai gulam banai faille, manúic baade tar hoor gún ó itarár óizaiboi. Fua sairó wá farat zai ugguá hañzi matai ainné. Taaké, tarár zibbator faisela difare fán.

Foilá fua wá yé tar anuhí kissá howa cúru goijjé. “Mui mor maar feçot accílúm dé yá mamma ye babaré gorór muúntú asé dé gas óttún hodún borói síri aní dibollá hoiyé. Mogor, Baba ye gas bicí usol, urí nofaríbo boli juwab diyé.

Mamma ye mor baiyain ókkol oré yó hoiyé, mogor tará ye yó éndillá juwab diyé. Mui ar mamma ré hodún boroir lá ocántí oiyé de yián saitó mone nohoor. Toi, añí sossorai neali gas baai urilám. Añí borói kessú fari óre mor bazut mazé berái loilám. Baáde, añi baju beráiyá borói gún uolat ejjóm. Toí baáde, mammar feçot abar góillom mói. Yóñt mazé kengorí borói accé dé yían honíkka yé ót noofa. Mogor, mamma ye borói hái faijjé. Zehón mamma hái baade borói aró bicí taáigiyói, gorór ar baarór manúic okkól oré háñttuá háñttuá borói diyé. Baade yó ere aró borói táigiyogói. Mamma ye baki borói biggún oré duwar or muúntú thal mari ejjé. Tuáñrá hoi faroné, boróir thal ollá rastát tú gorór duwar dahá nozar!” __ Foilá fua wá yé baicádar ór mugór íkka saar. Honó andicá gorér né saar. Mogor baicádar e holla lari óre kissá gán biccáic giyé dé yián hoiló. Fua baki tinnwá yó holla lari ló.

Ebela dusará fua wár háin foijjé. Te hoor, “Zehón aññí a cáptá yá óilam, aññí bonot mazé sáir goittó gilám. Ére ugguá fuwana tetói borái yá doñr tetoi gas dekilám. Añár tú yó bicí búk laiggé. Aññí toratori tetói gas ot urílám. Zehon aññí feth bóri tetói háilám, añártú bicí gúm aigiyói. Aññí lami ar nofarír. Etolla, anñí farat zái óre ekkán háththá ainnóm. Háththa gan óre gas loi lagai diyom. Toi ená anñí háththá baai lami failam de. Farat mazé háththá faiyí dé yián bicí báiggór hotá, noilé, aññártú ajó fojjontó é gasór uore tái zagoi foitto.”____ Dusára fua wá yé yó baicádar or íkká sailo. Baicádar e holla lari oré biccáic giyé boli hoiyé. Baki fua tinuwá ye yó holla lari ló.

Tesára fua wá ye yó kissá cúru goijjé. Hordé: “Ze ottót mor boic ek bosór óiye, Aññí ugguá hórguic duñrailam. Mone mone taari horguic boli. Íba duñri zoñlot goille goi. Zehón aññí amburi oré zoñlot gólilam, dekirdé ugguá zondul bak. Bakgia yé aágorí táikké. Maaní moré háifeltó mon óiyé. Mui etuunót inkar gorát cúru. Yián bicí na insáfi,  aññí honó bak tuwaidde nou, bolké aññi horguic tuwaidde. Mogor horguic e mor hotá nofúnér. Gal oré aagori mor dáke aiyér. Toi, mor bañ hát e uoror gal saba ré dóri fellóm. Den hát e ar ek dák oré dorí oré ugguá jártka maijjóm. Ek jártka ye bak guá duiyán óigiyé gói. Baáde dorforái dorforái mori giyói.” ___tesara fua waye yó baicádar or uzu sailo. Baicádar e yó kissá gán biccáic giyé boli holla lari ló. Baki fua tini zone yó holla lariló.

Soura fua wá yé yó tar kissá boyan gorér: “Gelde bosór aññí no ekkán loi mas saito giílám. Mogor ére ugguá mas óddó dóri noó farí. Mui oinni zailla ókkol óttún ó fusár loi sailám. Tará ugguá oddó mas dóri noó faré. Toi, doriyar tolat ki óiyedé yían saibar faisala gorílám. Ehón aññí noor uottún fól mari dhub marilám. Tin din baade aññí doriyar tola loot faiyí. Aññí tuwai tai saiyi dé ére loot failám de,  ugguá murafán mas e oinno mas beggún háifelár. Toi, aññí mas gúa ré ekku gúcat mari félilam. E ottót mottú yó bicí búk laiggé. Etollá mui mas guá ré yíañt hái bolla faisala goijjí. Toi, mui ére oin dórailám, baade mas guá séki oré ek boirát háifeláilam. Baade aññí wafes baci urí gilam. Aññár noo gán ó ode ode failam. Aññí doriyar tolat sófor ót zoon or dara honó kessú nuksan noó.”___ Fua sairó zon e baicá dar or íkka acá gorí saar, honó obiccáic lagené. Baicádar gua yé ase ase holla lari kissá gan biccáic goijjé de yían hoiyé. Fua tinu wá yeyó holla lari dahaiyé.

 

Ebela baicádar gua yé tar kissá boyan gorér ki: “ Ho ek bosór age mortú ekkán fúñtar ketí accíl. Ere fuñta gas ugguá beniyomor doñr. Gasór roñg ó fuit fuitha lal. Bout maic fán íbat tú dhéil fata noó nelé.  Fisé zai sairgúa dhéla niollé. Dhéla gún ót honó fata nái, mogor gula doijje. Mui gula sairó wá síri felaiyóm. Zehon fuñta niolai bollá harilám, fotti gulattú ugguá ugguá juwan fua neoli accé. Zettót tará mor fúñta ketír fúñta gasor gular tú neoli accé, tará kanuni mor gulam bonigiyói. Baade mui tará ré két ót ham gorát ditum. Mogor, tara gaillá manuic hísafé, hoek cápta r age tará dái giyé goi. Tará dái baade lotí mui guñra deccót zaga zaga sófor gorí tuwat así. Yaa ána tará ré loot failám dé. O juwan ol, tuáñra yian betór zano de ki, tuáñra mor áñzi giyógoi dé gulam. Ehon mor fúañre ketít aiyó sái.”_____

Ya, juwan fua sairó zóne corme matá óddo zúfai feláiyé. Matá keén lara foredde óddo báfi kul nofar. Ossé tará kissá gán biccáic giyé bolí hoilé tará baicádar ór gulam de yían kobul goijjé fán óibou. Ossé tará kissá gán biccáic noó goré hoilé yó, zibbat or wada mozin baicádar ór gulam bona forer. Hañzi ye tinbar fojjonto kissá gán biccáic giyé né noóza fusár loiyé. Mogor fua sairó wá yé honó lorsor sára suk gún hémmikká oi taikke. Toi, hañzi ye baicádar zitté hoi fúnai diyé. Mogor baicádar guá bicí rahámdil ola. Baicádar e hoórdé tuáñrá mor gulam de étolla tuáñrár hoor suor or malik ó aññí. Tuáñrár hoor gún kúli moré do. Toilé aññí tuáñráré azad gorídiyum.

Fuá siro wá yó hoor gún kúlidi óre sérendar óiyé. Baadé baicádar guá yé hoor gún handór uore loi gelgói. Oti salaák okkol oré baicádar or kissá yé ziti féille.

 

Lekóyá: Kuwáiccorjjá

Lobzór Maáni

anuhí      = Taajibpia. Oinofaré dé én.

baicádar = musáfer

bonot      = murát

Ebela      = ehon

hañzi      = faisela goroya

jártka      = zakká maron.

mahér     = espert

sáir          = beron.

saráñgor =  zirani hola

Soura      = sair lomboror

Ulda Lofzó (ဆန္႔က်င္ဖက္စပါးလံုးမ်ား)

ULDA LOBZÓ

Ador 🔁 Nafórot

Aga 🔁 Guijja

Aram  🔄  biyaram

Añro  🔁  lago

Azur  🔄  Duadi

Bab  🔁  Maa

Baai  🔄  Taza, háñzia

Baina  🔁  Baani

Báca  🔄  Dhufa

Bati  🔁  Horá

Bera  🔄 Beri

Bíza  🔁  Fúaná

Boli  🔄  Léra

Bolot  🔁  Gaai

Bou  🔄  Zamai

Buk. 🔁  Fith

Burá  🔄  Hoicca

Cúndot  🔁  Féderá

Cóppon  🔄  Fottón

Dada  🔁  Dadi

Dhañro  🔄  Fatol

Dhoñra  🔁  Harúl

Dahá  🔄  luwa

Do  🔁  Lo

Doró  🔄  Norom

Dár  🔁  Búta

Duk  🔄  Cúk

Elómdar 🔁  Jahél

Fáç  🔄  Thun

Farot  🔁  Kutehaitta

Fondhit  🔄  Búta

Foor  🔁  Andár

Fuana  🔄  Keñsa

Gañra  🔁  Fainná

Gom  🔄  Hóraf

Gorif  🔁  Tuwanggor

Gulam  🔄  Bañdi

Hala  🔁  Dóla

Háli  🔄  Bóra

Hama  🔁  Hosságorá

Háñca  🔄  Hañda

Háñca  🔁 Háñci

Háñci  🔄  Sái

Harúl  🔁  Doñrá

Hoçá  🔄  Bati

Kuiñka 🔁 Kuñgki

Kúl  🔄  Ban, Fiin

Lamba  🔁  Baitthá

Lama  🔄  Urá

Lenda  🔁  Finna

Les  🔄  Matá

Malá  🔁  Malí

Mamu  🔄  Mami

Mirá  🔁  Tita

Mora  🔄  Ziyanta

Morot  🔁  Miyali

Moyura  🔄  Moyuri

Mur  🔁 Sotor

Mutá  🔄  Mormoijja

Nana  🔁  Nani

Nek  🔄  Mug

Nela  🔁  Góla

Nizam  🔄  Uzor

Oñccá  🔁  Furnimacá

Rata  🔄  Kuñri

Raza  🔁  Rani

Sáf  🔄  Hoñsara

Salák  🔁  Bedom, Bekuf

Sáñza 🔄 Bokcíc

Seton  🔁  Gúm

Súwal  🔄  Juwab

Tanda  🔁  Gorom

Tarif  🔄  Bonnai

Teltilla  🔁  Hóccuá

Than  🔄  Thél

Tíya 🔁 Boi

Uidda  🔄 Guijja

Uzu  🔁  Behañ

Uth  🔄  Neth

Usol  🔁  Niso

Uzan  🔄  Cúzan

Waa  🔁  Teleinna

Waaccá  🔄  Feth bóraiya

Zaa  🔁  Ai

Zalem  🔄  Rahámdili

Zii  🔁  Fua

Zola  🔄  Nifá

Zur  🔁  Bézur

Zuu  🔄  Dhala

Zu  🔁  Bezu

Duniyair Rait Náide Dec Ókkol

497a-768x482

Duniyar Rait nái dé Dec ókkol

By ႐ိုစာေပ ဒို႔သင္မယ္

Borma decor decbáci okkol e Húdin, Baira, cit hoi musom tin doilla loi taaluk ase. Aró din arde Rait hode oktor hissá okkól loi yó milamil asé.

Biínná, Duñjja, Háñzinná hodé okto iín beil gola nela loi taaluk raké. Kintu, taajub dekí Beil honó otté nogólede yó duniyait zaga ókkol asé.

Aathik matár (အာတိတ္စက္ဝိုင္း) uttoror zaga arde Endhatik matar   (အႏၱာတိတ္စက္ဝိုင္း) doinor zaga ókkolor mazé asé dé dec ókkolot mazé e hálot okkol ó.

Duniyar nezam, Beilor nezam or sola fira loi yó taaluk asé.

Étolla boli duniyait beil honó otté golí rait no óde dec ókkol óre nise zaher goriyum.

1. Norwey

Norwey deccán deki Aatik matá zagar bútore wake asé. Beil honó otté no góli adá rait fán beil dahaza boli hoi bec mancé siné.

May maic ottú Julai maic or butore 76 din fan beil honó otté nogóle. Ek din e 20 góndha fan roit e sái také.

2. Aislend

Aislend hodé Britíc baadè Yurob decór ebbe dhoñr dhiya dec. Dec gán o bicí cúndor. May máic ottú lotí Julai máicor mazé bicí dúb beilor foor sái zagói.

Roite kobza gorí taikké dé Aislend ot mazé Murá ura, saikel sora, endilla endilla kela okkol o goitté bicí gom.

3. Kenádha

Duniyar dui lombor doñr ekkán dec. Dec or becbák zagat kúwa bórai také. Beil honó otté nogóli rait din foor tákede húdin or 50 din lotí táke.

Decór bútore faar okkol arde taajubbia zaga okkol, taariki zaga ókkol ó becá bicí asé.

4. Alasaka

May máic óttu Julai máic or bútore beil honó otté nogolé dé ekkán dec.  Bicí cúndor arde dillor moza dede ekkán decó. Cit halor maic okkolot mazé decót andar táke.

5. Sweden

Yurob mahádec or Sweden decót ó rait hode ebbe nái fan. Adá rait fán beil daháza. Abbar biinná 4 bazi 30 minith ot beil abbar ule.

May maic ottú loti August maicór bútoré endilla maamala (halot) bicí lootfa. Sweden decót musafer okkol orlá dillage de beca bici zaga okkol asé. adventure program okkol oryó bicí asan.