အဂၤလိပ္မွ ေမြးစားထားေသာ ႐ိုစကားလံုး-(၁)

ro-word

အဂၤလိပ္မွ   ႐ို ေမြးစား  (၁)

ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ အလိုမတူ ကာလအရွည္ဆံုးခံခဲ့ရေသာ အာရ္ကာန္ျပည္၌ ႐ိုုုုုဟင္ဂ်ာ တိိုိုို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔မွ စကားလံုးအခ်ိဳ႕ကို ေမြးစားယူထားခ့ဲ့ဲ့ဲ့ဲ့သည္။ ယင္းတိုုု႔သည္ ႐ိုေနစဥ္ စကားတြင္ သံုးေနက်ျဖစ္တယ္။

ROHINGYA____ENGLISH _____BURMESE Meaning

Aiskrim___Ice-cream___ေရခဲမုန္႔

Baas______Bus__________ဘာစ္ကား

Beek______back_________ေနာက္ခံလူ

Bek_______Bag__________အိတ္

Billing____building______တိုက္အိမ္

Birík_____

Bool______ball____________ေဘာ္လံုုး

Boríng____boarding ______တည္းခိုခန္း

Botol_____bottle __________ပုလင္္း

Buma_____bomb_________ဗံုး

Buth______boat___________စက္ေလွ

Butham___bottom________ၾကယ္သီး

Burus_____Brush_________ပြတ္တံ

Buúth_____boot___________ဘုတ္ဖိနပ္

Ciíl________seal____________တံဆိပ္

Ciñg_______Chain__________ခ်ိန္းႀကိဳး

Digeri_____Degree_________ဘြဲ႕။ ဒီဂရီ

Deravár___Driver_________ဒါ႐ိုက္ဘာ။

Ectaring___steering_______ပ့ဲဲ့ဲ့ဲ့ဲ့ဲ့ကိုင္။

Eskul______School_________ေက်ာင္္း။

Essára_____x-ray___________ဓာတ္မွွန္။

Essuruk____ Sprocket______မူလီ။

Estip buth___Speed Boat___အျမန္စက္ေလွ။

Fañgká___ __Fan___________ပန္ကာ။

Fasfuth_____passport______ပါစ္ပို႔။

Fiíl_________ Field__________ကြင္းျပင္။

Filoth_______plate__________ပန္္္္းကန္ငယ္္။

Fíris________ freeze_________ေရခဲေသတၱာ။

Fotú_________photo_________ဓာတ္ပံု။

Fulic________police_________ရဲသား။

Fúth________foot________ေပ အတိုင္းအတာ။

Fún_________Phone_________ဖုန္း။

Gim_________game__________ဂိမ္း။

Giyar________gear___________ဂီယာ။

Golí _________goalie_________ဂိုးသမား။

Goloic_______Glass__________ဖန္ခြက္။

Hármoní___ Harmonium___ဟာမိုနီးယမ္း

Hélikuttha__Helicopter_____ရဟတ္ယာဥ္။

Héndol_____handle_________စက္ႏိုးတံ။

Héth _______Hat____________ဗိုလ္ဦးထုုုုပ္။

Injil________Engine_________စက္။

Insí________Inche__________လက္မ။

Jiometri___Geometry______ဂ်ီဩေမထရီ

Jakin______Jacket__________ဂ်ာကင္။

Keec______Cash___________ပိုက္ဆံသိမ္္္္္္္းေသတၱာ

Kep_______Cake___________ကိတ္မုန္႔။

Kemera___Camera________ကင္မရာ။

Killíp_____Clip____________ကလိပ္။

Kinni_____Kidney_________ေက်ာက္ကပ္။

Kolar_____color___________ေကာလာ။

Kolej_____College_________ေကာလိပ္။

Komithí____Committee___ေကာ္မတီ။

Kumbaic____Compass____အိမ္ေျမႇာင္။

Kuth________Coat_________ကုဒ္အက်ႌ။

Laith_______light_________ဓာတ္မီး။

Longfeen__long pants____ေဘာင္းဘီရွွွည္။

Lombór___number______နံပါတ္။

Maicthor__Master________ဆရာ။

Mail_______mile___________မိုင္။

Maik______ Mikes______မိုက္ခ္ အသံခ််ဲ႕စက္။

Medól_____medal_________ဆုတံဆိပ္။

Meel______mill____________စက္႐ံု။

Meletíri___military________စစ္သား။

Menejár__Manager_______မန္ေနဂ်ာ။

Mikiník__ Machinist______စက္ျပင္္္္္ဆရာ။

Mithar____meter__________မီတာ။

Naath_____nut____________အဆို႔။

Raiferi____referee________တိုင္လူႀကီး။

Rel________Rail___________မီးရထား။

Rocid_____received_______ျဖတ္ပိုင္း။

Pambár____Pumper______ေလထိုးတံ။

Palástik____ plastic_______ပလက္စတိပ္။

Palak_______plug_________ပလက္။

Pethorul___Patrol_________ဓာတ္ဆီ။

Saiñgbuth___ Signboard____ဆိုင္္္္္္္းဘုတ္။

Sairkol____circle___________စက္ဘီး။

Sáññís______science________သိပၸံ။

Sith_______Seat_____________ထိုုုုုုင္ခံု။

Sígeth___ cigarette___________စီးကရက္။

Soung____Sound___________အသံအိုး။

Sufá_____sofa_____________ဆိုဖာ။

Tai_______necktie___________ႏွစ္ထပ္။

Thaip_____type____________လက္ႏိွပ္္္္္စက္။

Taiyár___ Tayre____________ထာယာ။

Tessí____Taxi_____________အငွားယာဥ္။

Tigót____ticket___________လက္မွတ္္။

Thebil___Table___________စာပြဲခံုု။

Thoin____Tin_____________သြပ္။ သံဘူး။

Vidu____Video____________႐ုပ္သံ။

Víthamin___Vitamin_______ဗီတာမင္။

Vithu______Veto___________ဗီတိုအာဏာ။

Víza______visa__________ဗီဇာ။

Volibol____volleyball________ေဘာလီေဘာ့

Wacar____washer_________ဝါရွာ။

Waccá___Workshop________အလုပ္႐ံု။

Wail______oil_____________စက္ေခ်ာ့ဆီီ။

Walling____ welding_______ဂေဟေဆာ္။

Zouk_____ jug______________ေရကရား။