Zóñg Mong Mong Let (ေစာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လတ္)

14925483_196651704121812_5059623312776482659_n

‘Bormá Musólman ol ór Tarik’

Zóñg Mong Mong Let (ေစာင္း ဦးေမာင္ေမာင္လတ္) dekí Min Dun Min badcár (မင္းတုန္းမင္း) hañsé  gan (သီခ်င္းႀကီး), tulá gan(သီခ်င္းခံ) arde nanandilla tal gan okkól oré bazai gaitó dé “Deva Indá” (ေဒဝဣႏၵာ) lokóf wala ustat gyír cágrid accíl.

Baf deki Min Dun-Ti Bow-Bitíc tin badcá fistán soori goijjíl dé  “Moha Bougá Dhaná Raza”(မဟာေဘာဂ ဓနရာဇာ)၊ “Min Lá Situ” (မင္းလွစည္သူ) ar “Khan Bahádur”(ခါန္းဗဟာဒူး) hoi lokof (ဘြဲ႕) ókkol fail dé Házanar Uzir (အခြန္ဝန္)- Házanar tular Uzir (အေကာက္ဝန္)-Kyouk Ré coór ór Múruk (ေက်ာက္ရဲၿမိဳ႕စား)- Mandelé Coór Súroti Mosítór Motualli “Mulla Ismail” ar Maa deki Bi Bi Gyi accíl. Háñt bai yór bútoré Só lombor ór fuwa accíl.

Moñg Moñg Let yé Bormát tal bazana Behañ Zóñg (ေစာင္းေကာက္) óre bála gori bazai óre gai tódé baáde yó Tal bazanar babote “Gitá Wíto Dhaní” (ဂီတ ဝိေသာဓနိ) kitab oré foilár cúrut lekí sábail. Behañ Zóñg bazat ar gaát mazé oinno zon loi mil nohá fán bai zainto. Bitíc ór zobanat Rengun Coór, Giit or eskul ot mazé Hédmaictor accíl.

Moñg Moñg Let ór Mamu

Uú Kin Moñg Dué (ဦးခင္ေမာင္ေဒြး) yé “Deva Indár ebbe adoijjá cágrid deki Moñg Moñg Let accíl. Moñg Moñg Let oré Deva Indá yé  becá bicí elom ol cíkail. Moñg Moñg Let ye yó e Zóñg bazar elóm óre hayat bor adorór sáñte cíki bazail.  Hondilla ador goitto buli hoilé nizor cómbottí biggún fúrafán Zoñg bazail. Cómbótti hom buli no taijjó; Súroti Tara Bazar (Tein gyi zay) ór 32 borat óttún 7 bórat fúrafán bóuli hoiyé.

Moñg Moñg Let hodé  “Gitá Wíto Dhaní” kitab oré lekí sábail dé Moñg Moñg Let, Bitíc hókumot ór zobanat Rengun Art eskulot mazé Zóñg baza cikoya ustat hísafé 3 bosór fán soori goijjil dé Moñg Moñg Let éri.  

Taiñr bibi Dow Má Má Ley ( ေဒၚမမေလး) deki Mandela coór, Alawi Si rastat(အာဠဝီ စီ လမ္း) mazé táke. Bibi sayebattú Moñg Mong let ar Ustat Deva Indá aró dadar babote yó becí zana hásel oiló.

Dow Má Má Ley yé ‘Moñg Moñg Let tú tal bazanar cuok gura hale lóti accíl. Taiñr foila ustat deki Deva Indá Moñg Moñg Gyi accíl.  Moñg Moñg Gyi-r ebbe adoijjá cágrid accíl. Ustat Moñg Moñg Gyi yé dile zane kucíc gorí ek zoinna cágrid deki Moñg Moñg Let accíl.  Deva Indá deki bicí dil gom ola, dil norom cánti manúic accíl.  Íbattú bibi soóre bore mara zai Moñg Lé Kin hoí fuwa uggúa loi accíl. Fuwa Moñg Lé Kin e Cán Estet ór Can maiya fuwa uggúa loi cádi goijjíl. Ek dinná buo yé fórik ór Háru hodun kini oré finníl. ‘Toi fórik ór háru hode báñgi zagoi kimoti zinís no, iin kiyollá kinnos’ hoiyé dé étolla buo guiccá ói Cán Estet ot wafes giíl goi. fuwa yó buor fisé fisé zaito sar, Devá Indá Mong Mong Gyi yé o fut ga ga no zaic baba barái diyum mói. Bairá fúrok hoi bus diíl. Fuwattú dil hóraf ói Killa Oñir (က်ဳံး) ot zaf di mori giyé goi. Ek mattro uggúa fuwa zehón mara gel, bicí dil ot sótma lagi more fán thour boní accíl.

‘Thourór ham loi morim, faide súwab un mor fuwallá’

buli Moñg moñg Gyi yé hoil. Thour bonilé yó Zoñg or elom oré lattát cíkai ballá mancé kusail goittó. Bicí zehon kusail gorér boro thour ókkol oré buzái saiyé. Fusár loiyé dé thour okkól e tal bazanar díkka no deháu elóm or dikka deháilé gunáttú basi fari bó hoiyé dé étolla  thour ot maze táki Zóñg bazar elóm oré lattát cíkail.

 

Moñg Moñg Let é elóm bicí hásel gorí faijjíl.

Deva Inda Moñg Moñg Gyí thuor boinné dé 10 bosór lotí ór. Thour boní gar sehét honó eddur gom no accíl. Íbattú Doóní biyaram oí hañcíté hañcíté niyac bon mikka oi zai le hoor suor oddo sóñli no fare fan oizai toi. Moñg Moñg Let yé tañír ustat oré cúddor fuwainnór díkka kérmos góitto. Cágrid okkól oré no arái tó. Doóni raitor 3 úa báze oilé tánda yé gúm zái no faré fán oízaito. É ottót Moñg Moñg let yé gúm óttu urí tañír ustat olla zo gáñitto.  Háná, faní, dabai ókkol nal girí dito.”

Mádala coór ót mazé accíl dé yá yó Moñg Moñg Let r górot tákito. Moñg Moñg Let yé zati, dórmo forók cók nogorí ustát or kérmos goittó. Buo Dow Má Má Ley yó cúk ocúk biyaram or  hóbor giri goittó. Aró Ustat Dewá Indá fosón goré dé hána ré kíyal gorí hábaito.

Moñg Moñg let ré tañir fuwa Moñg Ley Kin (ေမာင္ေလးခင္) or dillá ador goittó.  Dow Má Má ley (ေဒၚမမေလး) ré tañir futor buor díllá ador goittó.

Moñg Moñg let yé te miras faiyé dé cis loi dán soilór harbar (လုပ္ငန္း) , fattórór harbar ókkol goittó. Kintu te deki Zóñg Baza baát taito, ham or íkka honó díyan noditó, ham ot tar cárit okkól lagai dito. En goitté goitté cómbottí beggún árai feillé.

Rengun Art eskul ót mazé Zóñg baza cíkoya ustat hísafé 3 bosór soori goijjíl dé ére foila bosóror tolof oré aññár ustat ollá hoí Deva Inda Moñg Moñg Gyi lá niyot gorí sódká gorí feillé. Baki 2 bosór ór tolof oré tañi háiye. Moñg Moñg Let yé nicá noháito. Kelkut nogoittó. Cóñro bo ainó nóló, bicí cáda cidá accíl. Gaadé bazade manuic tuwai Zóñg baadé buli bibi Dow Ma Ma ley yé hoiyé.

(Mocúr bormár musolman ókkol or bútottun Dec mcúr Mohá bazana elómdár ek zon or kahani ré e zobanor juwan ókkol e mesal loi bóllá ar komi tan tez ói bollá niyote leki diya giyé.

📝  Sáiñg Re Thúñ (စိုင္းရဲထြန္း)

…………….…………….…………….……………

Háwala:   : (1) သမိုင္းသုေတသီေရႊဘို ဦးဘဦး၏ “ေရႊမန္း အႏွစ္တရာျပည့္ ဗမာမြတ္စလင္တို႔၏ အတၳဳပၸတၱိ” (ပထမႏွိပ္) ႀကီးပြားေရးပံႏွိပ္တိုက္။ [၁၉၅၉]

(2) မႏၱေလးၿမိဳ႕လံုးဆိုင္ရာ မဟာတမန္ေတာေန႔ အခမ္အနားက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ “စိန္ရတု (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ မဂၢဇင္း” ။ [၂၀၀၈]

(3) လူထုေဒၚအမာ၏ “ျမန္မာ့မဟာဂီတ”။