Oinor Hálot Loór Zuwar

Oinor Hálot Loór Zuwar

( မီးပင္လယ္ဝယ္ ေသြးဒီေရ)

z

Murá, Fera hari cári 

coór banaiyí arkanor meri.

Cántir boiyar golti golti, 

cuk adorór merir sáni

 

E zobinot foijjé zalemór nozor

Kaaf munafék boinné zohór.

Girós fúrar banaiyé sail

Sáñt goillo zalemor hañí.

18 có 82 ót mazé,

Zulúm cúru rohingyar uoré.

Arakani hókumot dhañhaiti gorí,

Harí loilo Bormá zati.

Mutti fuza Buddó raza,

Dónco goilló Mousít matá.

Mousít bañgi kiyañg bainné,

Hoduún sóddar cóhid goijjé.

Arakanottú Allah dakoya,

Kucíc goijjé fúrai bálla.

Oinnai zulúmor e kaháni,

Foórái bouné oo Rohingya zati…..

18 có 24 ót mazé,

Dohól goillo laal samraye.

Arakani banailó gulam bañdi,

Lagai diyé hoijja zati zati.

1936 ór hoijja handor,

Nuksan óilo duiní zator.

Monot rakílo Mogé kena,

Mili goijjé wada nama.

Beman Mogé wada báñgi,

42 ot goijje haça haçi.

Toyar sára 70 hazar Rohingya,

Boni gelgói loór doriya.

Laal samrar bol fai,

Cót cot fara goilló sái.

Maa boinor sugór fani,

Forái boné oo Rohingya zati…….

19 có 48 ót mazé,

Azaad faiyé bormár decé.

Arakandec ó Bormá loi mili,

Boutha uijjíl Rohingyar zatir.

Zalem Bormá hókumot,

BTF fous dilo Arakanot.

Hoduún sodóri ar ruwaseggiri,

Mari feilló dóri dóri.

Háiwan kaferór zalani,

Forái boné oo Rohingya zati…..

19 có 62 ot mazé,

Newiñggá dhañhait raictor haijjé.

Azzu furai zulúm goijjé.

Rohingya fúraibar felain buddí,

Cúru goilló kanun bañdí.

78 ót Nága saik,

Rifúji goilló 5 lák hait.

Bicí manuic hále gáñré,

Mori gelgói dhufí óre.

Waccá ciñggó ciyalor béddorí,

Banai dilo parti kounsi.

Címa sára kuli sañda,

Ferwanottú aró bicí zala.

Maa boinór o ijjot súular,

Zulúm góri khodi banar.

BáTáláSá ain fañs gorí,

Zaga zobin loiyé harí.

Newiñggár e zalemi,

Forái boné oo Rohingya zati….

88 ót gul tulí oré,

Hoduún eskuilla bisái diyé.

90 t mazé vúth góri,

Gorí feillé bemani.

Rohingya zatir mirasi hóq,

Harí loiló zalem sóu moñg.

92 ót Teñ Cwe raza,

Banai diló ná.sá.ká.

7 lak manuic abar forbáci,

Roide furi zórot bízi.

Ebbar aiyér ebbar zar,

Naf doijja farár bar bar.

Melitéri córháror e sibani,

Forái bouné oo Rohingya zati……

A.K kart harí gair banai,

Laal-kart dílo Mog sái sái.

Sola fíra banda félai,

Zaa fore Toukkenzá dahái.

Córhári soóri momnu gorí,

Físot homailó doftór hañsari.

Biya cádir maillo thala,

Nosóul barár goilló kéma.

Mousít moktob baná horé,

Thuinto sailé ziyól máre.

Kuna kuna daakor maíjjá,

Harí súular zatir tiyañ.

Harí loiló elómór hóq,

Maasum zábder videcót.

Ówa mora gona goni,

Bosóror matát fotú mari.

Beraitóu ailé habos lage,

Gorba otíc zaana fore.

Lainne lainne sek buwáiyyé,

Moncá mozin tiyañ kúze.

Rohingya zati gili bálla,

Nátálá buwaiyyé fara fara.

Oñl icára loi zaga dohól,

Mati uillé mare ziyól.

Cooi nófari roñgginna zalani,

Híjorót góillo ek doúk zati.

NáSáKár o e zulúmi,

Forái bouné oo Rohingya zati…….

2012 or Junot mazé,

Handhol tuilló abar Mogé.

Jamat ola 10 zon sáñti,

Còhit góillo cúru gorí.

Mog Bormá bútoijja mili,

Rohingya haçiló basí basí.

Akyab sañda fattór nagori,

Furi haçi rifúzíi bondi.

Lak lak manuic abar híjorot,

Horé monzil modot nosúrot,

Bácer tará doijjar murot.

Kiyé hár dóra címar fárot,

Kiyór nosíb masór feçot.

Eñraiya matá laal hojjá,

Mog loi mili marer Rohingya.

Decottú nealai bar dhómki,

Teiñ seiñgé goilló elaándi.

Tesára decót foñsóu taráré,

Címa teille dán doilla é.

2 házar 15 ót mazé,

Vútor máarum goijjé Mogé.

Rohingar furani dillor cuk cánti,

Mujilísót nái foñsaibár MP.

Beyakkol Mog gal eñrai,

Hóq beggún hári gairbanai

Tarár uore foribo hái hái.

E monsúba céc nicaní

NO FORAIYÓ O ROHINGYA ZATI.

 

 

 

 

Author: kuwaiccojja

Rohingya Language Observer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: