႐ိုစာေပ တို႔သင္မယ္!

ၾကည့္ၾကရေအာင္၊ သင္ၾကရေအာင္

႐ိုစာသည္  တို႔စာ၊

႐ိုစကားသည္ ဒို႔စကား၊

ဒို႔စာကို ခ်စ္ပါ ၊

ဒို႔စကားကို ေလးစားပါ။

Author: kuwaiccojja

Rohingya Language Observer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: